โรงเรียนสหวิทยาเขต ศรีนครินทร์
1. โรงเรียนศรีพฤฒา
2. โรงเรียนราชดําริ
3. โรงเรียนพรตพิทยพยัต
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
     พัฒนาการ สุวรรณภูมิ
    

        facebook

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

            
   
   

 
 
 

ดร.จินตนา ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ