ปกหน้า
คำนำ
สารบัญ

- หมวดที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน (School Profile) [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ]
- หมวดที่ 2 เป้าหมายของโรงเรียน (School Goals) [ 1 , 2 ]
- หมวดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (School Priorities)
                 [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 ]
- หมวดที่ 4 แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (Curriculum Plan) [ 1 , 2 ]
- หมวดที่ 5 บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Code of Practice) [ 1 , 2 , 3 ]
- หมวดที่ 6 บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน (Student Code of Conduct) [1]
- หมวดที่ 7 การกำกับ ตรวจสอบและรายงาน (School Accountability) [ 1 , 2 ]
- หมวดที่ 8 แผนงบประมาณของโรงเรียน (School Budget Plan) [ 1 , 2 , 3 ]
ภาคผนวก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงธรรมนูญโรงเรียน [ 1 , 2 , 3 ]
ปกหลัง

 

 

 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888