หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
0-2722-7970-6, ( FAX ) 0-2321-3888

หน่วยงาน อาคาร เบอร์ภายใน

กลุ่มบริหาร
  ผู้อำนวยการ
  เลขานุการผู้อำนวยการ
  แผนงาน
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเกียรติคุณ
เกียรติคุณ
เกียรติคุณ
5
4
1
12


102
103
177
104
123
141
208
กลุ่มบริหารงบประมาณ
  การเงิน - พัสดุ
  สารบรรณ

5
12

105
106
กลุ่มบริหารวิชาการ
  สำนักงานวิชาการ (วัดผล)
  ห้องตารางสอน / ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรม
  ห้องเอกสาร
  ห้องทะเบียน
  ห้องแนะแนว
  ห้องสมุดชั้นล่าง
  ห้องสมุดชั้น 2
  ห้องสมุดสารสนเทศ IT (ชั้น2)
  ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น3)
  ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น3)
  ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น4)

4
4
4
4
5
13
13
5
5
5
5

125
142
126
127
120
165
166
155, 205
116
118, 178
119
กลุ่มบริหารงานบุคคล
  สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  ป้อมยาม
  ห้องกิจกรรมนักเรียน (ห้องคณะสี)

1
หน้า ร.ร.
1

140
174
209
กลุ่มบริหารทั่วไป
  สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
  ห้องกิจกรรมสหกรณ์
  ห้องพยาบาล
  ห้องเจ้าหน้าที่โสตฯ
  ห้องประชุมโสตฯ
  ห้องควบคุมโสตฯ
  ประชาสัมพันธ์
  สำนักงานเจ้าหน้าที่หลังโรงจอดรถตู้
  ห้องศูนย์โทรทัศน์
  ห้องควบคุมเครื่องขยายเสียง

12
1
1
โสตฯ
โสตฯ
หอประชุม
หน้า ร.ร.
ชั่วคราว
5
5

108, 109
124
144
121
122
157
0,101,180
111
117
220

หน่วยงานต่างๆภายในโรงเรียน
  ห้องพักครูชั้น 2 (ภาษาไทย 121)
  ห้องเรียนสีเขียว 
  ห้องพักครูชั้น 2 (วิทย์ 421)
  ห้องพักครูชั้น 2 (ห้องสมุดวิทย์ 423)
  ห้องพักครูชั้น 3 (วิทย์ 431)
  ห้องพักครูชั้น 4 (วิทย์ 441)
  ห้องพักครูศิลปะ ก (713)
  ห้องพักครูชั้น 2 (วิทย์ 722)
  ห้องพักครูชั้น 3 (พาณิชย์ 732)
  ห้องพักครูชั้น 4 (วิทย์ 742)
  ห้องพักครูชั้น 2 (อังกฤษ 1028)
  ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (1026)
  ห้องพักครูชั้น 3 (อังกฤษ 1038)
  ห้องพักครูชั้น 4 (อังกฤษ 1048)
  ห้องแผนงาน/ประกันคุณภาพ
  ห้องเกียรติยศ
  ห้องพักครูชั้น 2 (คหกรรม)
  ห้องพักครูชั้น 3 (ศิลปะ ข)
  ห้องพักครูชั้น 4 (ศิลปะ ข)
  ห้องพักครูชั้น 2 (สังคม 1221)
  ห้องพักครูชั้น 2 (สังคม 1226)
  ห้องพักครูชั้น 3 (สังคม 1236)
  ห้องพักครูชั้น 4 (จริยธรรม 1241)
  ห้องพักครูชั้น 3 (พาณิชย์)
  มัลติมีเดียชั้น 2
  ห้องงานเหล็ก
  ห้องงานไม้ / สำนักงานอาคารสถานที่
  ห้องพักครูชั้น 2 (อังกฤษ 1323)
  ห้องพักครูชั้น 3 (คอมฯ 1331)
  ห้องพักครูชั้น 3 (ไฟฟ้า 1335)
  ห้องพักครูชั้น 4 (อังกฤษ 1341)
  ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ คณิต
  ห้องพักครูชั้น 5 (คณิต 1347)
  ห้องพักครูชั้น 5 (คณิต)
  ห้องพักครูชั้น 3 (1431)
  ห้องพักครูชั้น 5
  ห้องรับรองชมพูพันธ์ทิพย์
  ห้องพักครูพลศึกษา
  ห้องอาหารเพ็ญไพรินทร์
  ห้องควบคุมสระน้ำ
  ห้องรับรองสระน้ำ
  ห้องโครงงาน
  ห้องพักครูชั้น 1 / ห้องพักครเวรชาย
  ห้องพักนักพัฒนา (เวรชาย)
  ห้องพักครูชั้น 2
  ศูนย์สังคม
  ห้องพักครูเกษตร / หอพัก
  ห้องทักษะดำรงชีวิต
  บ้านพักครู
  ห้องพักนักพัฒนา


1
1
4
4
4
4
7
7
7
7
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
หอประชุม
โรงพลศึกษา
โรงอาหารเล็ก
สระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำ
วัชรสกุณี
วัชรสกุณี
วัชรสกุณี
วัชรสกุณี
หลังอาคารวัชรสกุณี
เรือนเกษตร
หน้า ร.ร.
บ้านพัก
บ้านพัก


145
204
128
129
130
206
133
134
135
136
137
146
138
139
207
147
148
149
150
110
152
153
154
156
202
167
168, 210
214
213
169
158
211
170
171
212
162
159
143
160
112
113
131
114
221
115
172
164
179
163
161


 

 
 
    Copyright © 2020, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888