แปดสิบสามพระชันษา องค์ราชาชันสยาม ครองราชย์สง่างาม คือพระนามภูมิพล เยี่ยมราษฎร์ทั่วแหล่งหล้า พระเมตตาดุจสายฝน รินร่ำฉ่ำกมล ราษฎร์สุขล้นชื่นหทัย เศรษฐกิจให้พอเพียง ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสดใส สมดุลคือหัวใจ ทฤษฎีใหม่ใช้ให้เป็น ฝนหลวงที่โปรยปราย ชื่นฉ่ำกายคลายทุกข์เข็ญ ปฐพีที่ร่มเย็น ดุจจันทร์เพ็ญส่องแสงมา ครองราชย์หกสี่ปี องค์ภูมีจงหรรษา เสื้อเหลืองของประชา บ่งคุณค่าสามัคคี ห้าธันวาเฉลิมชนม์ องค์ภูมิพลดลดิถี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอัญชุลี ด้วยภักดีสุดกมล เฉลิมชนม์สืบสวัสดิ์ เถลิงฉัตรพิพัฒน์ผล เทวัญบันดาลดล พระชนม์มั่นนิรันดร์เทอญ
   


 

นายภักดี คงดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
 

นางรัชนิดา ชิดสิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

นายประทิน พงษ์อิศวรานันท์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

นายวิทวัส ตะวันธรงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

นางสาวทัศนาพร กันพรหม
ครูเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888