คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน
 
คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
ผู้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน
และเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก
(พ.ศ.2519 - 2522)
 
นายอุดม วัชรสกุณี
ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ
(1 ตุลาคม 2522 - 14 พฤศจิกายน 2528)
 
คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(14 พฤศจิกายน 2528 -2532)
 
นางลัดดา ตระหง่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(19 ตุลาคม 2532 - 25 ตุลาคม 2536)
 
นางวิเชียร สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(25 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2538)
 
นางเพ็ญศรี ไพรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(16 กุมภาพันธ์ 2539 - 30 ตุลาคม 2542)
 
นางลัดดา พร้อมมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(1 พฤศจิกายน 2542 - 30 ตุลาคม 2544)
 
นายวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(24 ตุลาคม 2544 - 15 มกราคม 2547)
 
นางอ่องจิต เมธยะประภาส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(14 พฤศจิกายน 2546 - 8 ตุลาคม 2551)
 
นายอุดม พรมพันธ์ใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(21 ธันวาคม 2552
- 10 พฤศจิกายน 2554)
 
 
นายภักดี คงดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(10 พฤศจิกายน 2554
- 30 กันยายน 2557)
นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(1 ตุลาคม 2557
- 30 กันยายน 2559)
 
 
นางวรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(1 ตุลาคม 2559
- 18 ตุลาคม 2561)
นายประสงค์  สุบรรณพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(19 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563)
 
 
     
 
 

  

 
 
    Copyright © 2020, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888