รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมรวมน้ำใจพระเกี้ยวน้อย

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณหญิงสุชาดา   ถิระวัฒน์

ประธานที่ปรึกษา

2

นางเพ็ญศรี  ไพรินทร์

ที่ปรึกษา

3

นายสมพงษ์  พลสูงเนิน

ที่ปรึกษา

4

นางสาวสุมาลี  เถียรทอง

ที่ปรึกษา

5

นางสาวปราณี  ศรีสมถวิล

ที่ปรึกษา

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมรวมน้ำใจพระเกี้ยวน้อย
ที่   ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผ.อ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประธาน
2 นางทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย ผ.อ.ร.ร.ศรีพฤฒา รองประธานคนที่ ๑
3 นางฏาทกาญจน์ อุสตัส ผ.อ.ร.ร.สามเสนวิทยาลัย รองประธานคนที่ ๒
4 นายถวิล ศรีใจงาม ผ.อ.ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง นายทะเบียน
5 นางรัชนิดา ชิดสิน รองผ.อ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยนายทะเบียน
6 นางศุภางค์ ก้องกิติกุล ผู้ปกครองร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหรัญญิก
7 นางชุติญา จำเริญเลิศ ผู้ปกครองร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยเหรัญญิก
8 นายประทิน พงศ์อิศวรานันท์ รองผ.อ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปฎิคม
9 นายธรรมรงค์ ฤทธิโชติ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยปฎิคม
10 นางพวงทอง เหลืองโรจนกุล ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยปฎิคม
11 นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์ รองผ.อ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์
12 นางสาวพรทิพย์ ช่างกลึงเหมาะ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
13 นางภัทรพร วงษ์ถาวร ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
14 นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ รองผ.อ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เลขานุการ
15 นางจิตตราณี ประสงค์เจริญ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยเลขานุการ
16 นางภาสิน ลังประเสริฐ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888