แปดสิบสามพระชันษา องค์ราชาชันสยาม ครองราชย์สง่างาม คือพระนามภูมิพล เยี่ยมราษฎร์ทั่วแหล่งหล้า พระเมตตาดุจสายฝน รินร่ำฉ่ำกมล ราษฎร์สุขล้นชื่นหทัย เศรษฐกิจให้พอเพียง ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสดใส สมดุลคือหัวใจ ทฤษฎีใหม่ใช้ให้เป็น ฝนหลวงที่โปรยปราย ชื่นฉ่ำกายคลายทุกข์เข็ญ ปฐพีที่ร่มเย็น ดุจจันทร์เพ็ญส่องแสงมา ครองราชย์หกสี่ปี องค์ภูมีจงหรรษา เสื้อเหลืองของประชา บ่งคุณค่าสามัคคี ห้าธันวาเฉลิมชนม์ องค์ภูมิพลดลดิถี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอัญชุลี ด้วยภักดีสุดกมล เฉลิมชนม์สืบสวัสดิ์ เถลิงฉัตรพิพัฒน์ผล เทวัญบันดาลดล พระชนม์มั่นนิรันดร์เทอญ
   


 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมรวมน้ำใจพระเกี้ยวน้อย

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

คุณหญิงสุชาดา   ถิระวัฒน์

ประธานที่ปรึกษา

2

นางเพ็ญศรี  ไพรินทร์

ที่ปรึกษา

3

นายสมพงษ์  พลสูงเนิน

ที่ปรึกษา

4

นางสาวสุมาลี  เถียรทอง

ที่ปรึกษา

5

นางสาวปราณี  ศรีสมถวิล

ที่ปรึกษา

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมรวมน้ำใจพระเกี้ยวน้อย
ที่   ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายภัคดี  คงดำ ผ.อ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประธาน
2 นางทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย ผ.อ.ร.ร.ศรีพฤฒา รองประธานคนที่ ๑
3 นางฏาทกาญจน์ อุสตัส ผ.อ.ร.ร.สามเสนวิทยาลัย รองประธานคนที่ ๒
4 นายถวิล ศรีใจงาม ผ.อ.ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง นายทะเบียน
5 นางรัชนิดา ชิดสิน รองผ.อ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยนายทะเบียน
6 นางศุภางค์ ก้องกิติกุล ผู้ปกครองร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหรัญญิก
7 นางชุติญา จำเริญเลิศ ผู้ปกครองร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยเหรัญญิก
8 นายประทิน พงศ์อิศวรานันท์ รองผ.อ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปฎิคม
9 นายธรรมรงค์ ฤทธิโชติ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยปฎิคม
10 นางพวงทอง เหลืองโรจนกุล ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยปฎิคม
11 นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์ รองผ.อ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์
12 นางสาวพรทิพย์ ช่างกลึงเหมาะ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
13 นางภัทรพร วงษ์ถาวร ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
14 นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ รองผ.อ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เลขานุการ
15 นางจิตตราณี ประสงค์เจริญ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยเลขานุการ
16 นางภาสินี ลังประเสริฐ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888