โครงงานคอมพิวเตอร์นักเรียน
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง เกมเพื่อการศึกษาอาชีพ
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง AI calculating game simulation
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง Story Word
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง Web Application for Thai-context Students' Assignment Management
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง Fish Dungeon Game
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ Physical Webที่รองรับการใช้งานในปริมาณมาก
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง Thailand Adventure Qest RPG
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง Web Application สำหรับบริหารจัดการสถานศึกษา
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง Animation Karaoke ค่านิยม 12 ประการ
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เกมเพื่อการศึกษาอาเซียน (RPG)
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เกมเพื่อการศึกษาอาเซียน (Flash)
          
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง Bangkok On Site
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ์ตูนแอนิเมชั่นนิทานอีสป
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ASEAN WORLD
          
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง สื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน
 
 
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ClickHere
 
คลังสื่อการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ClickHere
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
            แบบฝึกทักษะณิตศาสตร์ โดย ครูธนิกา ณรสุทธิภัทร
            เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
           แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดย ครูณราวดี เสือพริก
           เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
           แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดย ครูมยุรา ทิทา
           เรื่อง อัตราส่วนเเละร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
           แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย ครูพัชริดา ทิพวงศ์
           เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
           แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย ครูวีระวัช รัตนบุรี
           เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยครูชยารัตน์ กันภัย
ชุดกิจกรรมชุดที่ 2
ชุดกิจกรรมชุดที่ 4
ชุดกิจกรรมชุดที่ 6
ชุดกิจกรรมชุดที่ 8
ชุดกิจกรรมชุดที่ 10
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดนวัตกรรม โดยครูสุนีย์ อดุลพงศ์พันธุ์
บทคัดย่อ
 
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5
เรื่องที่ 6
เรื่องที่ 7
เรื่องที่ 8
 
          สื่อการเรียนรู้ ครูสักกา สักกะวงศ์   Click Here
 
          สื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บเรื่อง การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล ด้วย Google Classroom
          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาความสามารถทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูเกศรา จันหวัง
         Unit 1 My Family
         Unit 2 My Day
         Unit 3 My Best Friend
         Unit 4 My Holiday
         Unit 5 My Unforgettable Experience
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ วิชา Intensive English 2 รหัสวิชา อ21104 โดยนางสาวยุวดี มูลสิงห์

         เรื่องที่ 1 Writing emails: Introducing myself
         เรื่องที่ 2 Writing messages
         เรื่องที่ 3 Writing memorable postcards
         เรื่องที่ 4 Writing thank you letters
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพคหกรรม  ง41101 / ง42103
   
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง22101 )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  สื่อวืดิทัศน์การแกะสลักผักและผลไม้ โดยครูบุษบา ชูแสง
  การแกะสลักใบไม้จากฟักทอง
  การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่
  การแกะสลักดอกข่าจากแครอท
  การแกะสลักฟักทองเป็นดอกบานชื่น
  การแกะสลักฟักทองเป็นดอกผีเสื้อ
  การแกะสลักฟักทองเป็นดอกกุหลาบ
   
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (ง21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  บทเรียนออนไลน์ การสร้าง E-BOOK ด้วยโปรแกรม desktop Author
   
   
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (ง22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ใบความรู้ของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
   
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (ง23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  สื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5
   
  คำอธิบายรายวิชา :
  คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด และภาระชิ้นงาน
 
  กิจกรรมการเรียนการสอน :
  ครั้งที่ 1  หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
  ครั้งที่ 2  หลักการออกแบบเว็บไซต์
 
  ชิ้นงานที่ 1 : ( 10 คะแนน ) และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)
 
  ครั้งที่ 3  โครงสร้างพื้นฐาน HTML 5
  ครั้งที่ 4-5   คำสั่ง HTML 5 การแทรกรูปภาพและการเชื่อมโยง
  ครั้งที่ 6   การตกแต่งเว็บไซต์ ด้วย CSS3
 
  ชิ้นงานที่ 2 : ( 20 คะแนน ) และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)
   
  โครงงานคอมพิวเตอร์ :
  การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม (Powerpoint)
  การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (pdf)
   
  แบบฟอร์ม,ตัวอย่าง,ดาวน์โหลด :
  การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ บทที่ 1- 3(powerpoint)
  ตัวอย่าง : รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ บทที่ 1 - 3 (Word)
  แบบฟอร์ม : แบบสอบถามความพึงพอใจ (Word)
  ตารางวิเคราะห์ความพึงพอใจ ( Exce l )
  ตัวอย่างรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท
  การเขียนบรรณานุกรม
  การจัดข้อความ รายงานโครงงาน 5 บท
   
  ชิ้นงานที่ 3 : ( 40 คะแนน ) พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
  เกณฑ์การให้คะแนน ( Scoring Rubrics )
   
   
  ข้อสอบ O-NET ม.3
  เฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 (การงานอาชีพฯ)
   
  เค้าโครงโครงงาน OCOP (70 คะแนน )
  แบบสอบถาม OCOP
  เค้าโครงโครงงาน OCOP
  แผ่นพับ
  วิเคราะห์ความพึงพอใจ ( Excel )
  เอกสาร
   
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (ง31102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ใบความรู้ของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
  ใบความรู้ที่ 1 ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ
  ใบความรู้ที่ 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
  ใบความรู้ที่ 3 ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
  ใบความรู้ที่ 4 องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
  ใบความรู้ที่ 5 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ใบความรู้ที่ 6 การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ใบความรู้ที่ 7 องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล
  ใบความรู้ที่ 8 การถ่ายโอนข้อมูล
  ใบความรู้ที่ 9 ความหมายและประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ใบความรู้ที่ 10 รูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ใบความรู้ที่ 11 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ใบงานที่ 1 เรื่อง ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
  ใบงานที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
  ใบงานที่ 3 เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ใบงานที่ 4 การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ใบงานที่ 5 องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล
  ใบงานที่ 6 การถ่ายโอนข้อมูล
   
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (ง32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic
  ใบความรู้ของการสร้างงานด้วยโปรแกรม Access และ Visual Basic 2008
  เนื้อหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี4 (อ่านสอบ)
  PowerPoint :
  1 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2 ผังงาน
  3 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
  4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
  5 การเขียนโปรแกรมสั่งงานตัวควบคุม
  6 ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่
  7คำสั่งควบคุมการทำงาน
  ใบความรู้ :
  ใบความรู้ที่ 1 การใช้โปรแกรม MS Visual Basic
  ใบความรู้ที่ 2 การกำหนดคุณสมบัติของฟอร์มและตัวควบคุม
  ใบความรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมให้ตัวควบคุม
  ใบความรู้ที่ 4 การบันทึกโครงงาน
  ใบความรู้ที่ 5 การเปิดโครงงานเพื่อแก้ไขและนำโปรแกรมไปใช้
  ใบความรู้ที่ 6 ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่
  ใบความรู้ที่ 7 การเขียนโปรแกรมคำนวณ
  ใบความรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข if...else
  ใบความรู้ที่ 9 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข select...case
  ใบความรู้ที่ 10 การเขียนโปรแกรมแบบเรียกซ้ำ for...next
  ใบความรู้ที่ 11การเขียนโปรแกรมแบบเรียกซ้ำ while
  ใบงาน :
  ใบงานที่ 1 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ใบงานที่ 2 หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อตัวแปร
  ใบงานที่ 3 เครื่องหมายและการดำเนินการในโปรแกรม
  ใบงานที่ 4 ลำดับเครื่องหมายในการคำนวณ
  ใบงานที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
   
  ดาวน์โหลดโปรแกรม :
  Microsoft Visual Basic 2010
   
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 (ง33102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  เนื้อหาบทเรียน :
  หลักการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (Powerpoint)
  สรุปสาระสำคัญการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (Word)
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม (Powerpoint)
  การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (pdf)
  เค้าโครงของโครงงาน :
  แบบฟอร์ม : เค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์ (Word)
  การเขียนเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์ (Powerpoint)
  รายงานโครงงาน 5 บท :
  การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ บทที่ 1- 3 (Powerpoint)
  ตัวอย่าง : รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ บทที่ 1 - 3 (Word)
   
  ตัวอย่าง : รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท ( word , pdf )
  การจัดข้อความ รายงานโครงงาน 5 บท
   
  การเขียนบรรณานุกรม (Word)
   
  แบบฟอร์ม : แบบสอบถามความพึงพอใจ (Word)
  การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ( Excel )
   
  เกณฑ์การประเมิน
   
  เกณฑ์การประเมิน ชิ้นงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน
  เกณฑ์การประเมิน การนำเสนอโครงงาน และการใช้ H/S 30 คะแนน
  เกณฑ์การประเมิน รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน
   
  แบบฝึกหัด 
 
  ข้อสอบ O-NET ม.6
   
  เค้าโครงโครงงาน OCOP (70 คะแนน )

รายวิชา การสร้างเว็บไซค์ 1 (ง23246) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การขอพื้นที่เก็บเว็บไซค์ และ การ upload เว็บไซค์
เกณฑ์การประเมินการสร้างเว็บไซค์
โปรแกรม filezilla (โปรแกรม upload website)
 
รายวิชา ชุมนุม โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   สรุปสาระสำคัญการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (Word)
   แบบฝึกหัด
  โครงงานคอมพิวเตอร์(Powerpoint)
   เค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์(Word)
   แบบฟอร์ม : แบบสอบถามความพึงพอใจ (Word)
   การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ( Excel )
   ตัวอย่างรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท
   การเขียนบรรณานุกรม
   การจัดข้อความ รายงานโครงงาน 5 บท
 
รายวิชา แอนิเมชั่น 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  การวาดภาพการ์ตูน การลงสี และ Movie Clip ( Powerpoint )
  การสร้างคาราโอเกะ ( Powerpoint )
  เพลงชาติไทย (mp3)
  การสร้างข้อสอบ( Powerpoint )
  ปุ่มใส ปุ่ม Movie clip ( Powerpoint )
  สร้างเกมลากและวางเมาส์
  การสร้างสื่อการสอน CAI
  บทเรียนที่ 1
  บทเรียนที่ 2
  บทเรียนที่ 3
  บทเรียนที่ 4
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
ใบความรู้ที่ 1
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
          แบบฟอร์ม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (PDF)         
          แบบฟอร์ม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (WORD)   
 
ผลงานนักเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ซากดึกดำบรรพ์
 
 1   2   3   4   5  5  6   6   7  8   8   8   8  9

 

 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888