รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( คณะกรรมการชุดปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการคัดสรรเลือกตั้งตามวาระ )

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

ดร.นิวัตร             นาคะเวช

ประธานกรรมการ

2

ดร.จิรปวิณ          อิ่มโสภณ

ผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางพวงทอง        เหลืองโรจนกุล

ผู้แทนครู

4

นายสิทธิชัย         เรืองจรุงพงศ์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นางสาวโสภา       อมราศรัยศรี

ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

6

พ.ต.อ.ธรรมนูญ    เชาวะวนิชย์

ผู้แทนศิษย์เก่า

7

นายสุรินทร์           หวังเจริญ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

8

นายสุรเดช            กาญจนประเสริฐ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

9

รศ.ดร. อิทธิชัย     อรุณศรีแสงไชย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

10

ผศ.บุรพร              โตวณะบุตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายวินัย                ชินสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นายสมพงษ์           พลสูงเนิน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นางสิริพร               ฐิติไชโย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

14

พล.อ.ต.ม.ล.เฉกฉันท์         เกษมสันต์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

15
นายธีระพงศ์          นิยมทอง   กรรมการและเลขานุการ
     
     
     
     

 

  

ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน


 

 
 
    Copyright © 2020, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888