เครื่องหมายประจำโรงเรียน
อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ต.อ.พ.
พระพุทธรูประจำโรงเรียน
พระพุทธศากยะมุนีศรีพัฒนาการ
ศาลพระภูมิของโรงเรียน
ท่านแสงสุระเทวะ
ศาลพระพรหม
พระพรหมอุดมมงคล
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สีประจำโรงเรียน
ชมพู - น้ำเงิน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
อนุสรณ์ผู้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียน
รูปปั้นท่านอื้อจือเหลียง
 
คติพจน์ประจำโรงเรียน
“ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ”
“Integrity and Wisdom Lead to Prosperity”
   
ปรัชญาของโรงเรียน
“ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
  คุณธรรม”

“Academic and Ethical Excellence”
   
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”
“Cultivating Students’ Academic and Ethical Excellence"
 
อัตลักษณ์ของนักเรียน
“เพียบพร้อมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ”
“Empowered with Academic and Ethical Excellence”
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ส่งเสริมคุณลักษณะ
                   เป็นพลโลกภายใต้วิถีชีวิตประชาธิปไตยและ
                   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษา
                   ให้ทั่วถึงและเสมอภาค

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
                    และสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                   และสร้างเครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
                   ชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ยากลำบาก


 


 

 
 
    Copyright © 2020, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888