แปดสิบสามพระชันษา องค์ราชาชันสยาม ครองราชย์สง่างาม คือพระนามภูมิพล เยี่ยมราษฎร์ทั่วแหล่งหล้า พระเมตตาดุจสายฝน รินร่ำฉ่ำกมล ราษฎร์สุขล้นชื่นหทัย เศรษฐกิจให้พอเพียง ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสดใส สมดุลคือหัวใจ ทฤษฎีใหม่ใช้ให้เป็น ฝนหลวงที่โปรยปราย ชื่นฉ่ำกายคลายทุกข์เข็ญ ปฐพีที่ร่มเย็น ดุจจันทร์เพ็ญส่องแสงมา ครองราชย์หกสี่ปี องค์ภูมีจงหรรษา เสื้อเหลืองของประชา บ่งคุณค่าสามัคคี ห้าธันวาเฉลิมชนม์ องค์ภูมิพลดลดิถี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอัญชุลี ด้วยภักดีสุดกมล เฉลิมชนม์สืบสวัสดิ์ เถลิงฉัตรพิพัฒน์ผล เทวัญบันดาลดล พระชนม์มั่นนิรันดร์เทอญ
   


 
 
 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน
อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ต.อ.พ.
พระพุทธรูประจำโรงเรียน
พระพุทธศากยะมุนีศรีพัฒนาการ
ศาลพระภูมิของโรงเรียน
ท่านแสงสุระเทวะ
ศาลพระพรหม
พระพรหมอุดมมงคล
คติพจน์ประจำโรงเรียน
สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ
ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ
ปรัชญาของโรงเรียน
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สีประจำโรงเรียน
ชมพู - น้ำเงิน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
อนุสรณ์ผู้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียน
รูปปั้นท่านอื้อจือเหลียง


 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888