ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ClickHere
 
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียน)
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ClickHere
 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science Math Talent Program) ClickHere
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียน)
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โครงสร้างภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ClickHere

 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science Math Talent Program) ClickHere
 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียน)
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science Math Talent Program) ClickHere
 
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ClickHere
 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉบับตามมติคณะรัฐมนตรีประจำปีการศึกษา 2562 ClickHere
 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 ClickHere
 
แบบคำร้องของผู้สมัครเข้า ม.1 กรณีนักเรียนอาศัยและศึกษาอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ClickHere
 
เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ClickHere
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ClickHere