รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1
คุณหญิงสุชาดา  ถิระวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ
2
นายอุดม  พรมพันธ์ใจ รองประธานมูลนิธิฯ คนที่ 1
3
นางเพ็ญศรี  ไพรินทร์ รองประธานมูลนิธิฯ คนที่ 2
4
นายสุรเดช  กาญจนประเสริฐ เลขานุการ
5
นางจิตตราณี  ประสงค์เจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ
6
นางภาสินี  ลังประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
7
นางศุภางค์  ก้องกิติกุล เหรัญญิก
8
นางสาวบุษยา  กมลโกศล ผู้ช่วยเหรัญญิก
9
นางสาวบุบผา  ผู้พัฒน์ กรรมการฝ่ายเสริมสร้างและพัฒนา
10
นางกลอยใจ  อัครวิเนค กรรมการฝ่ายเสริมสร้างและพัฒนา
11
นางรัชนิดา  ชิดสิน กรรมการฝ่ายปฎิคม
12
นางชุติญา  จำเริญเลิศ กรรมการกลาง
13
นายประทิน  พงศ์อิศวรานันท์ กรรมการกลาง
14
นางสาวสุขเกษม  ทักษิณสัมพันธ์ กรรมการกลาง
15
นางสาวมยุรี  เสมใจดี กรรมการกลาง

  

 
 
 
 
    Copyright © 2020, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888