วาระแห่งปี SCHOOL AGENDA

1. มีคุณธรรม รู้หน้าที่ มีคุณสมบัติเป็นพลโลกและ
    ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมการอ่าน สื่อสารกว้างไกล ใฝ่เรียนใฝ่รู้
    บูรณาการอาเซียน สู่มาตรฐานสากล
 

AGENDA กลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารวิชาการ
“ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ             
“ส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักการประหยัดและการออม”

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
“พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจสังคม”

 

กลุ่มบริหารทั่วไป                     
“พัฒนานักเรียนมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม”

 

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน        
“พัฒนากลยุทธ์สถานศึกษา นำพาองค์กรสู่สากล”


 

 
 
    Copyright © 2020, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888