รายชื่อคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1
นายสุนทร ดีวิเศษพันธ์ นายกสมาคม
2
นายชลิต บัวขำ อุปนายก คนที่ 1
3
นายธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล อุปนายก คนที่ 2
4
นายสิทธิชัย ประทีปอมรกุล อุปนายก คนที่ 3
5
นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล นายทะเบียน
6
นางสาวสมฤทัย มั่นคง ประชาสัมพันธ์
7
นางสาวมรกต พิเชฐไพศาล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8
นายโสชัจจ์ งามนุรักษ์ ปฏิคม
9
นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ ฝ่ายจัดหารายได้
10
นายธนพงษ์ พยัคฆพงษ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
11
นางอนัญญา พรหมมะ เหรัญญิก
12
นางสาวสายขวัญ วงษ์โพธิ์ เลขาธิการ
     
   
 
     

  

 
 
 
 
 
    Copyright © 2020, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888