ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
 
2529 รางวัลชมเชย โรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ

กรมสามัญศึกษา
2530 1. โรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ
2. โรงเรียนจัดกิจกรรม ช.ก.ท.ดีเด่นแห่งชาติ

กรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
2531 1. โรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ
2. โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนดีเด่น
3. รงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น
4. โรงเรียนจัดบรรยกาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. โรงเรียนจัดกิจกรรม ช.ก.ท. ดีเด่นแห่งชาติ

กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศาสนา
กรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
2532 โรงเรียนจัดบรรยกาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

กรมสามัญศึกษา
2533

1. โรงเรียนที่จัดห้องสมุดดีเด่นด้านการใช้ห้องสมุด
เพื่อการเรียนการสอน
2. โรงเรียนจัดกิจกรรม ช.ก.ท.ดีเด่นแห่งชาติ

กรมสามัญศึกษา

กรมสามัญศึกษา
2540 1. โรงเรียนดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น

กรมสามัญศึกษากรมการศาสนา
2541 1. รางวัลสถานศึกษาจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่นในกรมสามัญศึกษา
3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

กรมสามัญศึกษากรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ
2542 รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว

กระทรวงศึกษาธิการ
2543 รางวัลชนะเลิศการจัดห้องวิชาภาษาไทย

กรมสามัญศึกษา
2544 โรงเรียนดีเด่นด้านการปฏิรูปการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ A3

กรมสามัญศึกษา
2545

1. โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น
2. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายในการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

กรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
2546 เป็นโรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด

กรุงเทพมหานคร
2547 1. เป็นโรงเรียนนำร่องตามโครงการเรียนรู้กฎหมายปกครองและศาลปกครอง

2. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศรุ่นที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2547
3. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วมดีเด่นระดับภูมิภาค
ประจำปีการศึกษา 2547

สำนักงานศาลปกครองร่วมกับ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐารน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

2548 1. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ รุ่นที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2548
2. ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
3. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับเขต
โครงการผนึกพลังเยาวชนไทย ต้านภัยไข้เลือดออก

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กองส่งเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหาคร
กรุงเทพมหานคร
2549 1. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศรุ่นที่ 3
ภาคเรียนที่ 1/2549
2. เป็นเจ้าภาพผลิตสื่อทางไกลห้เด็กไทยเรียนรู้ จากครูดี
โดยโรงเรียนรับผิดชอบการผลิตสื่อทางไกล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของเขตพื้นที่การศึกาากรุงเทพมหานคร  เขต 2
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการศึกษาระดับภูมิภาค
ด้านพัฒนาคุณธรรรม จริยธรรม ระดับดีเยี่ยม
5. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ  ระยะที่ 3  ( PISA 2006 MAN STUDY )
6. เป็นศูนย์จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
โครงการ "สพท. กทม. 2 เกมส์" ครั้งที่ 2
7. ร่วมงานมหกรรมวิชาการแลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพท.กทม.2

8. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาในโครงการ
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ
9. ได้รับรางวัลชนะเลิศโปสเตอร์ดีเด่น "โครงการสร้างเสริม
ผู้ประกอบการ SME" รุ่นเยาว์
10. เป็นโรงเรียนส่งเสริมการดำเนินการวิจัย ประเภทรายงนการวิจัย
จากการคัดสรรผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 2
ศูนย์การกำลังสำรอง กองการศึกษา
โรงเรียนรักษาดินแดน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2550

1. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ของเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 2
2. ได้รับโล่เยาวชนยุติธรรม ประจำปี 25503
3. ได้เข้าร่วมงาน "มหัศจรรย์เด็กไทย มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ณ อิมแพค เมืองทองธานี 1 - 3 พ.ย. 2550
4. ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
5. ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนที่ร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2550
6. ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาความสามารถนักเรียน
ด้านคณิตสาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี 2549   ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เม.ย. 2550

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 2กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
 
 
    Copyright © 2020, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888