ลำดับ

ชื่อ – สกุล

อาชีพ

ดำรงตำแหน่ง

พล.อ.ต.ม.ล.เฉกฉันท์  เกษมสันต์

ข้าราชการบำนาญ

นายกสมาคมฯ

พ.ต.อ.ธรรมนูญ  เชาวะวนิชย์

ข้าราชการตำรวจ

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑

นางพวงทอง  เหลืองโรจนกุล

ข้าราชการครู

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒

นายสุรเดช  กาญจนประเสริฐ

ข้าราชการบำนาญ

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓

นายธีระพงศ์  นิยมทอง

ข้าราชการครู   

กรรมการกลาง

นางสาวกมลทิพย์  สุรสินธุ์

ข้าราชการครู   

เลขาธิการ

นางภาสินี  ลังประเสริฐ

ข้าราชการครู   

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางศุภางค์  ก้องกิติกุล

แม่บ้าน

เหรัญญิก

นางปภาภัททิยา  ศรีสุทธะ

ธุรกิจส่วนตัว

ผู้ช่วยเหรัญญิก

๑๐

นายปรีชา  พิชัยฤกษ์

ผู้บริหารบริษัท

นายทะเบียน

๑๑

นางสาวทัศนีย์  แก้วลี

ข้าราชการครู   

ผู้ช่วยนายทะเบียน

๑๒

นายวิญญู  วศินธนสาร

ธุรกิจส่วนตัว

ปฏิคม

๑๓

ดร.จิรปวิณ  อิ่มโสภณ

ธุรกิจส่วนตัว

ประชาสัมพันธ์

๑๔

นายวิทวัส  ตะวันธรงค์

ข้าราชการบำนาญ

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

๑๕

นางรัชนิดา  ชิดสิน

ข้าราชการครู

กรรมการกลาง

๑๖

นางอนงค์  อรุณพูลทรัพย์

ข้าราชการครู

กรรมการกลาง

๑๗

นางสาวสายพิณ  พุทธิสาร

ข้าราชการครู

กรรมการกลาง

๑๘

นางสาวทัศนาพร  กันพรหม

ข้าราชการครู

กรรมการกลาง

๑๙

นายบัญชา  เหล่าอุดมกุล

ค้าขาย

กรรมการกลาง

๒๐

นายโสภณ  ผลสุขการ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรรมการกลาง

๒๑

นายธงชัย  สินพูนภักดิ์

ค้าขาย

กรรมการกลาง

๒๒

นางดุษฎี  อนันตชัย

ธุรกิจส่วนตัว

กรรมการกลาง

๒๓

นางกิตติยา  แก้วประเสริฐศรี 

ข้าราชการ

กรรมการกลาง

๒๔

นายนพดล  แก้วสุวรรณ

นักธุรกิจ

กรรมการกลาง

๒๕

นายพรพิชา  ชาติยานนท์

นักธุรกิจ

กรรมการกลาง

๒๖

นายวัชรวีร์  ธีระเดชโชติ

รับราชการ

กรรมการกลาง

๒๗

นายชนน  โกศลรุ่งเรือง

ตัวแทนประกันชีวิต

กรรมการกลาง

 
 
 
 
รายชื่อสมาชิก สมาคมผู้ปกครองและครู ปี 2561 ClickHere
 
                                                                                                                               ข้อมูลจากงานสารบรรณ
     
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888