ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Click

การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click

การรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program) ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click

การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(Science - Math Talent Program) ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click

ใบสมัคร เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)
โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ Click
โครงสร้างคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
Click

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Science – Math Talent Program) Click** แจ้งความจำนงห้องเรียนพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561  Click

( แจ้งความจำนงห้องเรียนปกติ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มีนาคม 2561 )

 ** แบบฟอร์ม ต.อ.พ. 1 (ใบรับรองผลการเรียน) Click