ประกาศ
เรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
แจ้งการประชุมครูในวันเปิดภาคเรียน และกำหนดการแต่งกาย
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 ClickHere