ให้นักเรียนม.1 ปีการศึกษา 2565 แอดเข้ากลุ่มไลน์ตามห้องของตนเอง โดยให้ตั้งชื่อในไลน์เป็นชื่อจริงของนักเรียน
ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4    ม.1/5    ม.1/6    ม.1/7    ม.1/8    ม.1/9    ม.1/10    ม.1/11    ม.1/12    ม.1/13    ม.1/14    ม.1/15    ม.1/16    ม.1/17   
ให้นักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2565 แอดเข้ากลุ่มไลน์ตามห้องของตนเอง โดยให้ตั้งชื่อในไลน์เป็นชื่อจริงของนักเรียน
ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4    ม.4/5    ม.4/6    ม.4/7    ม.4/8    ม.4/9    ม.4/10    ม.4/11    ม.4/12    ม.4/13    ม.4/14    ม.4/15    ม.4/16    ม.4/17    ม.4/18    ม.4/19    ม.4/20   
ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565 ม.1    ม.4   
ประกาศเรียกนักเรียนห้องเรียน IEC (เพิ่มเติม) Click   
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนม.1 ห้อง Gifted ครั้งที่ 8    ครั้งที่ 9   
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนม.4 ห้อง Gifted ครั้งที่ 12    ครั้งที่ 13   
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไปที่จบชั้นม.3 Click   
ประกาศสิ้นสุดบัญชีนักเรียนม.3 (เดิม) มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อม.4 กลุ่มตามความถนัด    กลุ่มภาษาญี่ปุ่น และฝรั่งเศส   
ประกาศเรียกนักเรียนห้องเรียน ITP (เพิ่มเติม) Click   
“ให้นักเรียนทุกคนตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” Click   
ประกาศผลสอบม.1 ห้องเรียน IEC    ITP   
(หากต้องการขอดูคะแนน ให้มาติดต่อในวันเวลาราชการ เท่านั้น)
แนวทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 Click1    Click2   
รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษาม.2 ม.3 ม.5 ม.6
กำหนดการมอบตัวนักเรียนม.2,3,5,6   
ใบรับรองการตรวจ ATK   
มอบตัวนักเรียน ม.1, 4 ประจำปีการศึกษา 2565 Click
คู่มือการกรอกประวัติมอบตัวนักเรียน ม.1,4 ประจำปีการศึกษา 2565 Click

รายชื่อมอบตัวนักเรียนม.1 ปีการศึกษา 2565   
รายชื่อมอบตัวนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2565   
หนังสือแจ้งสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ   
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา   
การมอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565   
การมอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565   

เอกสารที่ต้องกรอก สำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.4
- ใบสัญญาของผู้ปกครองและนักเรียน
- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
มอบตัวนักเรียน ม.4 (นักเรียนม.3 เดิม) ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 Click
คู่มือการกรอกประวัติมอบตัวนักเรียน ม.4 (นักเรียนม.3 เดิม) ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 Click


เอกสารที่ต้องกรอก สำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1
- ใบสัญญาของผู้ปกครองและนักเรียน
- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
การขอบันทึกผลตรวจด้วย ATK กับเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส     รายชื่อร้านขายยาที่รับตรวจ ATK ร่วมกับหมอพร้อม

หนังสือขอผ่อนผันหลักฐานการมอบตัว