คุณครูโรงเรียนเตรียมพัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายศุภวัฒน์ มาศรี

นายศุภวัฒน์ มาศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัย

นางสาววรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัย

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายปิยวัชร์ สุทธิวนิช

นายปิยวัชร์ สุทธิวนิช

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายกฤษณะ โสนามัย

นายกฤษณะ โสนามัย

หัวหน้างานธรรมศึกษา

นายณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะ

นายณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายภาคภูมิ ภิมาลย์

นายภาคภูมิ ภิมาลย์

หัวหน้าพัฒนาวินัยความประพฤตินักเรียน

นายกฤษฎา ฉันทะโส

นายกฤษฎา ฉันทะโส

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย