คุณครูโรงเรียนเตรียมพัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุวัฒน์  ตามสันเทียะ

นายสุวัฒน์ ตามสันเทียะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล

นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายรักพันธุ์ เทพปัน

นายรักพันธุ์ เทพปัน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศิริพร มณีขาว

นางสาวศิริพร มณีขาว

ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารวิชาการ

นางพิศมัย บุญสวัสดิ์

นางพิศมัย บุญสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้างานสำนักงานบริหารงานบุคคล

นางศิริพร เนาว์รุ่งโรจน์

นางศิริพร เนาว์รุ่งโรจน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารนโยบายและแผน

นายกีรติ โกบุตร

นายกีรติ โกบุตร

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หัวหน้าโครงงาน OCOP ม.ต้น

นางสาวอัฉรา แสงศรี

นางสาวอัฉรา แสงศรี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ

นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวกนกวรรณ มะลิลา

นางสาวกนกวรรณ มะลิลา

หัวหน้างานสภานักเรียนและส่งเสริม ประชาธิปไตย

นางสาวฐิตินันท์ กัณหะวงศ์

นางสาวฐิตินันท์ กัณหะวงศ์

หัวหน้างานสารสนเทศ

นายอภิวัฒน์  ขุนสูงเนิน

นายอภิวัฒน์ ขุนสูงเนิน

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์  คเชนทร์สุวรรณ์

ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ์

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นายภาวัต โชติสุภาพณ

นายภาวัต โชติสุภาพณ

ผู้ช่วยรองกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานคอมพิวเตอร์
{teacher_name}

นางธันยธร ตวงวาสนา

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์