www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
ประหยัด

๒) ประหยัด

      ประหยัด  คือ การรู้จักเก็บออม  ถนอมใช้ทรัพย์สิน  สิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  ไม่ฟุ่มเฟือย  ฟุ้งเฟ้อ      

      ผู้ที่มีความประหยัด  คือ  
ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  รู้จักฐานะการเงินของตน  คิดก่อนใช้  คิดก่อนซื้อ  เก็บออม  ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย - รายออม  ของตนเองอยู่เสมอ