www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
 โครงการพัฒนานักเรียน
         "พระราชดำรัสองค์ราชา
       เลิศล้ำค่าคุณธรรม
     น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง"
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 บทความ/เกล็ดความรู้
 มุมผู้ปกครอง
   ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน
   ผลการเรียนนักเรียน
   คุยกับครูที่ปรึกษา
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานคณะกรรมการ
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   กรมส่งเสริมสุขภาพจิต
 คณะผู้จัดทำ
 

คณะผู้จัดทำ


ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส
นาง รัชนิดา ชิดสิน
นาง ชุณห์ฉวี หาญอรุณสมบูรณ์
นาย มนตรี เมธาวีวินิจ
นาง นิรมล เกตุแก้ว
นาง จีระวรรณ พุทธาสมศรี
น.ส.นภาพร เสรีสวัสดิ์พิชัย
นาง พวงทิพย์ ศิริเจริญ
นาง ภาสินี ลังประเสริฐ
นาง ศิริรักษ์ สมพงษ์
น.ส.วันทนา หมั่นสนธิ์
น.ส.นุสรา ศิริสัตยะวงศ์
นาย พิทักษ์ อินทร์สิงที

ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Calendar