www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
80 นิทานสร้างสานคุณธรรม

         กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการ 80 นิทานไทยเพื่อสร้างสานคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมผ่านหนังสือนิทานไทย โดยคัดเลือกนิทานไทย จำนวน 80 เรื่อง และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญผู้รู้เกี่ยวกับนิทานไทย จากสำนักพิมพ์ ผู้เขียน นักวิชาการ ครู อาจารย์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาคัดเลือก พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์คัดเลือก กำหนดความหมายคุณธรรม และลักษณะคุณธรรม ทั้งหมด 13 ข้อ ดังนี้
         1. คุณธรรมพื้นฐานสำหรับนักเรียน จากการประชุมที่กระทรวง ศึกษาธิการ มี 8 ประการ ได้แก่  1.ขยัน   2.ประหยัด   3.ซื่อสัตย์
            4.มีวินัย   5.สุภาพ    6.สะอาด   7.สามัคคี   8.มีน้ำใจ
         2. คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ข้อ ได้แ  1. ความพอประมาณ   2.ความมีเหตุผล   3. ภูมิคุ้มกันความเสี่ยง
         3. คุณธรรมที่คณะกรรมการเห็นชอบว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญ คือ  1. ความกตัญญู   2. ความกล้าหาญ

         นางจรวยพร ธรนินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบ สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) กล่าวว่า ในการดำเนินการเพื่อคัดเลือกนิทานสร้างสานคุณธรรม 80 เรื่องนี้ เป็นเพราะในปัจจุบันสังคมไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว เยาวชนเองก็ถูกคาดหวังให้เป็น "อนาคต" ของชาติ พร้อมกับได้รับการปลูกฝังให้กระทำคุณงามความดี แต่ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งความคิดและพฤติกรรมของผู้ใหญ่ในสังคมมักประพฤติปฏิบัติสวนทางกับสิ่งที่สอนให้เด็กประพฤติปฏิบัติ จึงต้องเฟ้นหาสื่อที่เข้าถึงตัวเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมด้านต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต มีพื้นฐานความคิดด้านคุณธรรมที่หนักแน่นมั่นคง และสามารถจะดำรงคุณงามความดีไว้สืบไป         

คลิกเพื่อเลือกอ่านนิทานสร้างสานคุณธรรม 13 ข้อ 80 เรื่อง
ขยัน
ประหยัด
ซื่อสัตย์
วินัย
สุภาพ
สะอาด
สามัคคี
มีน้ำใจ
กตัญญู
กล้าหาญ
พอประมาณ
มีเหตุผล
ภูมิคุ้มกันความเสี่ยง
...............................................................................

คัดลอกมาจาก ::
http://www.charuaypontorranin.com/