www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
 โครงการพัฒนานักเรียน
         "พระราชดำรัสองค์ราชา
       เลิศล้ำค่าคุณธรรม
     น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง"
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 บทความ/เกล็ดความรู้
 มุมผู้ปกครอง
   ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน
   ผลการเรียนนักเรียน
   พบครูที่ปรึกษาผ่านเว็บ
   คุยกับครูที่ปรึกษา
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานคณะกรรมการ
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   กรมส่งเสริมสุขภาพจิต
 คณะผู้จัดทำ


          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้และสร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในการจัดกิจกรรมให้สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า 
“ความรู้คู่คุณธรรม”
  สอดคล้องกับวาระแห่งปี  (School  Agenda) 
คือ มีคุณธรรม รู้หน้าที่ ทำความดีเพื่อส่วนรวม และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมอันหลากหลายอยู่ใน
เว็บไซต์  “คุณธรรมนำความรู้  เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง”  ของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

Calendar