www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
    เปิดบ้านคุณธรรมชั้นนำ
    คลินิกทักษะการดำรงชีวิต
   ระบบ SDQ
   คนดีศรีเตรียมพัฒน์
   เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
   สามทศวรรษเตรียมพัฒน์
   การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
   การจัดระเบียบค่าใช้จ่ายส่วนตน
  โปรแกรมพัฒนานักเรียน
 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน
  ด้านที่ 2 กระบวนการ
  ด้านที่ 3 ปัจจัย

Calendar


โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระหว่างครอบครัวและโรงเรียน

 กิจกรรม : โปรแกรมสนเทศในการพัฒนาตนเอง


โปรแกรมสนเทศในการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย

          วินัยในตนเอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในหัวข้อต่อไปนี้

          มนุษยสัมพันธ์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในหัวข้อต่อไปนี้

           

          หมายเหตุ เมื่ออ่านจบ ถ้านักเรียนสรุปใจความสั้นๆประมาณ 2 บรรทัดไว้
จะมีผลในการพัฒนาตนเองดีขึ้น ดังตัวอย่าง

จากการอ่าน สามารถสรุปได้ว่า .............................................................
...........................................................................................................
(นักเรียนสามารถ สรุปส่งทางอีเมล์ที่ puangthip_s@tup.ac.th ได้ค่ะ)


:: TOP ::