www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
    เปิดบ้านคุณธรรมชั้นนำ
    คลินิกทักษะการดำรงชีวิต
   ระบบ SDQ
   คนดีศรีเตรียมพัฒน์
   เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
   สามทศวรรษเตรียมพัฒน์
   การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
   การจัดระเบียบค่าใช้จ่ายส่วนตน
  โปรแกรมพัฒนานักเรียน
 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน
  ด้านที่ 2 กระบวนการ
  ด้านที่ 3 ปัจจัย

Calendar


การจัดระเบียบค่าใช้จ่ายส่วนตน

 กิจกรรม : การประหยัดและออม


“ครอบครัวพอเพียง เลี้ยงชีพประหยัด สนองพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัว”

“...ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น
เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน
ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว
จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลำดับต่อไป
การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น
ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว
และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ก.ค. 2517


โครงการ
: ครอบครัวพอเพียง เลี้ยงชีพประหยัด สนองพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว

จุดประสงค์ : ผู้เรียนสามารถดำรงตนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ สร้างสรรค์ครอบครัวให้เกิดสมดุลแห่งชีวิต ด้วยการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมที่นำเสนอ : พร้อมทั้งนักเรียนบรรยาย 3 คน

 1. จัดป้ายนิเทศ 4 ป้าย ประกอบด้วย
  1.1 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  1.2 เป็นคนดีได้ไม่ยากเลย แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในสมุดบันทึกพลเมืองดี
  1.3 โครงการเหรียญบาททวีคูณ
  1.4 กิจกรรมเหรียญบาททวีคูณ
 2. แสดงผลงานสมุดบันทึกพลเมืองดีของนักเรียนทุกระดับชั้น
 3. แฟ้มงานปณิธานของนักเรียนที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 4. แฟ้มงานโครงการสืบค้นภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 นำตัวอย่างแฟ้มงานของครอบครัวที่ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการประหยัดออมและดำรงตนอยู่ในศีลธรรมทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
 5. แฟ้มงานการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับชั้น ม.1

:: TOP ::