www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
    เปิดบ้านคุณธรรมชั้นนำ
    คลินิกทักษะการดำรงชีวิต
   ระบบ SDQ
   คนดีศรีเตรียมพัฒน์
   เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
   สามทศวรรษเตรียมพัฒน์
   การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
   การจัดระเบียบค่าใช้จ่ายส่วนตน
  โปรแกรมพัฒนานักเรียน
 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน
  ด้านที่ 2 กระบวนการ
  ด้านที่ 3 ปัจจัย

Calendar


การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 กิจกรรม : ธารน้ำใจ ต.อ.พ. ทั่วไทย:: TOP ::