www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
    เปิดบ้านคุณธรรมชั้นนำ
    คลินิกทักษะการดำรงชีวิต
   ระบบ SDQ
   คนดีศรีเตรียมพัฒน์
   เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
   สามทศวรรษเตรียมพัฒน์
   การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
   การจัดระเบียบค่าใช้จ่ายส่วนตน
  โปรแกรมพัฒนานักเรียน
 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน
  ด้านที่ 2 กระบวนการ
  ด้านที่ 3 ปัจจัย

Calendar


ระบบ SDQ

 กิจกรรม : การคัดกรองช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นโดยตรง


     ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อการส่งเสริม การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือสำหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด

วิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการดังนี้
     1. การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยการคัดกรองนักเรียน ด้วยแบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) ระเบียนสะสม แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การเยี่ยมบ้าน การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น โดยเฉพาะแบบประเมินตนเอง (SDQ) และแปลผลการประเมินตนเอง (SDQ) เพื่อป้องความคลาดเคลื่อนงานแนะแนวได้ให้นักเรียนแต่ละห้องทำ ตรวจให้คะแนน พร้อมทั้งแยกคะแนนแต่ละด้าน และครูที่ปรึกษาเป็นผู้สรุปนักเรียนแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มใด (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ) ตามคะแนนที่ได้
     2. เมื่อแยกวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนออกมาในแต่ละด้านแล้ว ครูที่ปรึกษาจะช่วยแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่ง จากนั้นจะมีการส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องตามสภาพปัญหา ดังแผนภูมิของกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดังนี้

กระบวนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา


ปัจจัยความสำเร็จ
     ความสำเร็จอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องในการดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดังนี้

 1. การให้ความร่วมมือและสนับสนุนของผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่น โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง โรงเรียนได้รับข้อมูลของนักเรียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ด้านชุมชนในท้องถิ่น ผลจากผู้ปกครองเห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ผนวกการทำกิจกรรมต่าง ๆ ชองโรงเรียน ส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงตามสภาพปัญหาของผู้เรียน
 2. มีระบบการจัดที่ปรึกษาประจำกลุ่ม จากการที่โรงเรียนมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีการจัดที่ปรึกษา ประจำกลุ่มโดยใช้จำนวนครู 1 คน ต่อนักเรียน 25 คนเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม จึงทำให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตรงตามสภาพจริง และช่วยแก้ไขปัญหานักเรียนได้ลุล่วงดี
 3. ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักในความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
 4. คณะกรรมการหรือคณะทำงานทุกคณะ มีการประสานกันอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมในแต่ละคณะอย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนด
 5. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสำคัญในการดำเนินงานโดยได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนใน โรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากโรงเรียน
 6. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้มีการบูรณาการกับระบบการเรียนรู้และกิจกรรมนักเรียน ทำให้การดำเนินกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
 7. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆและหลากหลายระดับบนเว็บไซด์ http://krutip.multiply.com และ เว็บไซด์ http://puangthip.multiply.com ดังนี้
  • วินัยในตนเองเกี่ยวกับการแต่งกาย ความประพฤติ และความรับผิดชอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนคนใดต้องการพัฒนาด้านวินัยในตนเองเกี่ยวกับการแต่งกาย 1 และ 2 ความประพฤติ 1 และ 2 และความรับผิดชอบ 1 และ 2
  • มนุษยสัมพันธ์เรื่องการยิ้มและทักทายผู้อื่นก่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 มีโปรแกรมการพัฒนามนุษยสัมพันธ์เรื่องการยิ้มและทักทายผู้อื่นก่อนและชมเชยผู้อื่น จำนวน ด้านละ4 เรื่อง
  • มนุษยสัมพันธ์หลากหลายด้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีโปรแกรมการพัฒนามนุษยสัมพันธ์หลากหลายด้าน

ความสำเร็จของโรงเรียน

     1. ด้านคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนได้รับ
  • รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
  • รางวัล โรงเรียนดีเด่นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     2. ด้านคุณภาพบุคลากรในโรงเรียน
  • รับประทานโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  • รับประทานโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  • คุณครูในโรงเรียนได้รับรางวัลครูความดีของมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • คุณครูทุกท่านในโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสถานศึกษาที่ผู้ปกครอง ชุมชน มีความศรัทธาต่อโรงเรียนผู้ปกครองได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนทั้งกำลังกาย บริจาคทรัพย์ สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนและร่วมเป็นวิทยากร ตามสาขาวิชาชีพ เช่น ตำรวจ ทหาร วิศวกร แพทย์ ผู้ประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น

:: TOP ::