www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
    เปิดบ้านคุณธรรมชั้นนำ
    คลินิกทักษะการดำรงชีวิต
   ระบบ SDQ
   คนดีศรีเตรียมพัฒน์
   เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
   สามทศวรรษเตรียมพัฒน์
   การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
   การจัดระเบียบค่าใช้จ่ายส่วนตน
  โปรแกรมพัฒนานักเรียน
 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน
  ด้านที่ 2 กระบวนการ
  ด้านที่ 3 ปัจจัย

Calendar


เปิดบ้านคุณธรรมชั้นนำ

 กิจกรรม : สร้างเสริมคุณธรรม นำชาติเจริญ


“พระราชดำรัสองค์ราชา เลิศล้ำค่าคุณธรรม น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

“...เด็กไทยต้องฝึกอบรมธรรมจริยาให้สมบูรณ์พร้อมในตนเอง
จักได้เป็นคนดีมีคุณ มีประโยชน์และสามารถรักษาตัว
รักษาชาติบ้านเมืองให้ดำรงอยู่ด้วยความเจริญมั่นคงต่อไปได้...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ “วันเด็ก” ประจำปี 2535

“...การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นได้ประโยชน์มากกว่าทำเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว และบอกได้ว่าคนไหนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆ ล้วนๆ เชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้ เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัว แบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนัก ก็เหนื่อย แต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อส่วนรวม ยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งเบาบนหัว แบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนัก ก็เหนื่อย แต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อส่วนรวม ยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งเบา ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว และยิ่งมีความสุข...”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 11 กันยายน 2523คุณลักษณะที่พัฒนา :
ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบ นอบน้อม ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

แนวทางในการจัดกิจกรรม : จัดกิจกรรมหลากหลายในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการ

 1. การอบรมจริยธรรมในโรงเรียน
 2. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย
 3. เก็บของได้ให้ของคืน
 4. คลินิกทักษะการดำรงชีวิต
 5. กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันครู
 6. ปัจฉิมนิเทศ ปฐมนิเทศ
 7. กิจกรรมคณะสี
 8. รางวัลความประพฤติดี
 9. การบรรพชาสามเณร
 10. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์
 11. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

วิธีดำเนินการ :

 1. อันเชิญพระบรมราโชวาทเป็นแนวปฏิบัติ
 2. จัดทำปฏิทินงานการดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษาสำหรับกิจกรรมที่ 1-4
 3. จัดกิจกรรมตามโอกาสวันสำคัญที่เป็นประเพณีวัฒนธรรม ที่นักเรียนควรจะได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีงาม
 4. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนนักเรียนทั้งหมดไปบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนด้อยโอกาสในภาคเรียนที่ 2
 5. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ ดูแลและรณรงค์สนองนโยบายการเอาชนะยาเสพติดและสอดแทรกในบทเรียนทุกวิชา

:: TOP ::