www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
 โครงการพัฒนานักเรียน
         "พระราชดำรัสองค์ราชา
       เลิศล้ำค่าคุณธรรม
     น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง"
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 บทความ/เกล็ดความรู้
 มุมผู้ปกครอง
   ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน
   ผลการเรียนนักเรียน
   คุยกับครูที่ปรึกษา
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานคณะกรรมการ
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   กรมส่งเสริมสุขภาพจิต
 คณะผู้จัดทำ

 

แบบวัดทางจิตวิทยา

     
       แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
       แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
       แบบประเมินความเครียด
       แบบวัดการมองตัวเอง
       แบบวัดอุปนิสัย


 

      

Calendar