www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
พระราชดำรัสองค์ราชา เลิศล้ำค่าคุณธรรม น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง
          สภาพสังคมปัจจุบันที่เน้นวัตถุนิยม เป็นสภาพที่อันตรายและล่อแหลม ทำให้เด็กและเยาวชนไทยหมกมุ่น ชื่นชม หลงใหล กับค่านิยมทางสังคมที่เน้นวัตถุนิยมมากเกินความพอดี จนละเลยการยึดมั่นในศาสนาธรรม  จึงถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาคุณภาพคน โดยเน้นการสร้างคุณลักษณะที่ดีของบุคคลให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามความมุ่งหวังและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันเสริมสร้าง  ปลูกฝังและปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน  5 ประการ
          1) การพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ
          2)  การประหยัดและออม
          3) การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
          4)  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
          5)  ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์