www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
ผู้อุปการะโรงเรียน
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
บุคลากร
เกียรติยศของโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


0-2722-7970-6, ( FAX ) 0-2321-3888

หน่วยงาน อาคาร เบอร์ภายใน
      กลุ่มบริหาร
 ผู้อำนวยการ
 เลขานุการผู้อำนวยการ
 แผนงาน
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

เกียรติคุณ
เกียรติคุณ
เกียรติคุณ
5
4
12
5

102
103
177
104
123
141
208
      กลุ่มบริหารงบประมาณ
 การเงิน - พัสดุ
 สารบรรณ

5
5

105
106
      กลุ่มบริหารวิชาการ
 สำนักงานวิชาการ (วัดผล)
 ห้องตารางสอน / ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรม
 ห้องเอกสาร
 ห้องทะเบียน
 ห้องแนะแนว
 ห้องสมุดชั้นล่าง
 ห้องสมุดชั้น 2
 ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น2)
 ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น3)
 ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น3)
 ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น4)

4
4
4
4
5
13
13
5
5
5
5

125
142
126
127
120
165
166
155, 206
116
118, 178
119
      กลุ่มบริหารงานบุคคล
 สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 ป้อมยาม
 ห้องกิจกรรมนักเรียน (ห้องคณะสี)

1
หน้า รร.
1

140
174
209
      กลุ่มบริหารทั่วไป
 สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
 ห้องกิจกรรมสหกรณ์
 ห้องพยาบาล
 ห้องเจ้าหน้าที่โสตฯ
 ห้องประชุมโสตฯ
 ห้องควบคุมโสตฯ
 ประชาสัมพันธ์
 สำนักงานนักการ - ภารโรง
 ห้องศูนย์โทรทัศน์
 ห้องควบคุมเครื่องขยายเสียง

12
1
1
โสตฯ
โสตฯ
หอประชุม
หน้า รร.
ชั่วคราว
5
5

108, 109
124
144
121
122
157
0,101,180
111
117
220

      หน่วยงานต่างๆภายในโรงเรียน
 ห้องพักครูชั้น 2 (ภาษาไทย 121)
 ห้องเรียนสีเขียว 
 ห้องพักครูชั้น 2 (วิทย์ 421)
 ห้องพักครูชั้น 2 (ห้องสมุดวิทย์ 423)
 ห้องพักครูชั้น 3 (วิทย์ 431)
 ห้องพักครูชั้น 4 (วิทย์ 441)
 ห้องพักครูศิลปะ ก (713)
 ห้องพักครูชั้น 2 (วิทย์ 722)
 ห้องพักครูชั้น 3 (พาณิชย์ 732)
 ห้องพักครูชั้น 4 (วิทย์ 742)
 ห้องพักครูชั้น 2 (อังกฤษ 1028)
 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (1026)
 ห้องพักครูชั้น 3 (อังกฤษ 1038)
 ห้องพักครูชั้น 4 (อังกฤษ 1048)
 ห้องแผนงาน/ประกันคุณภาพ
 ห้องเกียรติยศ
 ห้องพักครูชั้น 2 (คหกรรม)
 ห้องพักครูชั้น 3 (ศิลปะ ข)
 ห้องพักครูชั้น 4 (ศิลปะ ข)
 ห้องพักครูชั้น 2 (สังคม 1221)
 ห้องพักครูชั้น 2 (สังคม 1226)
 ห้องพักครูชั้น 3 (สังคม 1236)
 ห้องพักครูชั้น 4 (จริยธรรม 1241)
 ห้องพักครูชั้น 3 (พาณิชย์)
 มัลติมีเดียชั้น 2
 ห้องงานเหล็ก
 ห้องงานไม้ / สำนักงานอาคารสถานที่
 ห้องพักครูชั้น 2 (อังกฤษ 1323)
 ห้องพักครูชั้น 3 (คอมฯ 1331)
 ห้องพักครูชั้น 3 (ไฟฟ้า 1335)
 ห้องพักครูชั้น 4 (อังกฤษ 1341)
 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ คณิต
 ห้องพักครูชั้น 5 (คณิต 1347)
 ห้องพักครูชั้น 5 (คณิต)
 ห้องพักครูชั้น 3 (1431)
 ห้องพักครูชั้น 5
 ห้องรับรองชมพูพันธ์ทิพย์
 ห้องพักครูพลศึกษา
 ห้องอาหารเพ็ญไพรินทร์
 ห้องควบคุมสระน้ำ
 ห้องรับรองสระน้ำ
 ห้องโครงงาน
 ห้องพักครูชั้น 1 / ห้องพักครเวรชาย
 ห้องพักนักพัฒนา (เวรชาย)
 ห้องพักครูชั้น 2
 ศูนย์สังคม
 ห้องพักครูเกษตร / หอพัก
 ห้องทักษะดำรงชีวิต
 บ้านพักครู
 ห้องพักนักพัฒนา


1
1
4
4
4
4
7
7
7
7
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
หอประชุม
โรงพลศึกษา
โรงอาหารเล็ก
สระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำ
วัชรสกุณี
วัชรสกุณี
วัชรสกุณี
วัชรสกุณี
หลังอาคารวัชรสกุณี
เรือนเกษตร
หน้า ร.ร.
บ้านพัก
บ้านพัก


145
204
128
129
130
206
133
134
135
136
137
146
138
139
207
147
148
149
150
110
152
153
154
156
202
167
168, 210
214
213
169
158
211
170
171
212
162
159
143
160
112
113
131
114
221
115
172
164
179
163
161

 
Calendar