www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
ผู้อุปการะโรงเรียน
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
บุคลากร
เกียรติยศของโรงเรียน
เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

พระพุทธรูประจำโรงเรียน

ศาลพระภูมิของโรงเรียน

ศาลพระพรหม

คติพจน์ประจำโรงเรียน


ปรัชญาของโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

อนุสรณ์ผู้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียน

ตราพระเกี้ยว

ต.อ.พ.

พระพุทธศากยะมุนีศรีพัฒนาการ

ท่านแสงสุระเทวะ

พระพรหมอุดมมงคล

สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ
ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ

ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ชมพู - น้ำเงิน

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

รูปปั้นท่านอื้อจือเหลียง
 
Calendar