www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
ผู้อุปการะโรงเรียน
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
บุคลากร
เกียรติยศของโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน

1. อาคารเรียน 418 ก
2. โรงพลศึกษา
3. หอประชุม
4. อาคารวิทยาศาสตร์
5. อาคารเอนกประสงค์
6. อาคารประชาสัมพันธ์
7. อาคารวิทยาศาสตร์
8. ห้องน้ำชาย
9. ห้องน้ำหญิง
10. อาคาร 424 ล
11. อาคารฝึกงานแบบพิเศษ
12. อาคารเรียน 318 ล
13. อาคารเรียนพิเศษ 5 ชั้น
14. โรงอาหาร
15. สนามฟุตบอล
16. อาคารปฏิบัติงานเหล็ก - ปูน
17. บ่อปลา
18. บ้านพักครู
19-24. บ้านพักนักการภารโรง
25. เรือนเพาะชำ 1
26. สนามเทนนิส
27. สระน้ำแบบมาตรฐาน
28. อาคารวัชรสกุณี
29. โรงเก็บของ
30. ห้องน้ำชาย
31. ถังบ่อบาดาล
32. ศาลาเรือนไทย
33. ป้อมยาม
34. ร้านทำผม
35. พระพุทธรูป
36. อนุสรณ์อื้อจือเหลียง 2
37. ลานเก็บหินทราย
38. เสาธง
39. บ่อบาดาล
40. กังหันลม
41. ถังน้ำรดต้นไม้
42. เครื่องสูบน้ำ
43. ค่ายพระเกี้ยวน้อย
44. อัฒจรรย์
45. หม้อแปลงไฟฟ้า
 
Calendar