www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
ผู้อุปการะโรงเรียน
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
บุคลากร
เกียรติยศของโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน

นายอุดม พรมพันธ์ใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

นางรัชนิดา ชิดสิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายประทิน พงศ์อิศวรานันท์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 
Calendar