www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
ผู้อุปการะโรงเรียน
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
บุคลากร
เกียรติยศของโรงเรียน
อดีตผู้บริหารโรงเรียน

คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
ผู้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน
และเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก (พ.ศ.2519 - 2522)นายอุดม วัชรสกุณี
ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ
(1 ตุลาคม 2522 - 14 พฤศจิกายน 2528)คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(14 พฤศจิกายน 2528 -2532)


นางลัดดา ตระหง่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(19 ตุลาคม 2532 - 25 ตุลาคม 2536)นางวิเชียร สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(25 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2538)


นางเพ็ญศรี ไพรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(16 กุมภาพันธ์ 2539 - 30 ตุลาคม 2542)


นางลัดดา พร้อมมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(1 พฤศจิกายน 2542 - 30 ตุลาคม 2544)


 
นายวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(24 ตุลาคม 2544 - 15 มกราคม 2547)
 
 
Calendar