www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
ผู้อุปการะโรงเรียน
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
บุคลากร
เกียรติยศของโรงเรียน
เกียรติยศของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2530
เป็นโรงเรียนดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2531 เป็นโรงเรียนดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา
เป็นโรงเรียนพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น กรมการศาสนา
ปีการศึกษา 2532 เป็นโรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดีเด่น กรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2533 เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น กรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2540 เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่น กรมการศาสนา
ปีการศึกษา 2541 เป็นโรงเรียนดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา
เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นโรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดีเด่น กรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2542 เป็นโรงเรียนดีเด่น โครงการโรงเรียนสีขาว กรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2543 เป็นโรงเรียนจัดห้องวิชาภาษาไทยดีเด่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางกรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2544 เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการปฏิรูปการศึกษา ระดับ A3
ปีการศึกษา 2545 เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2546 เป็นโรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
 

Calendar