www tup.ac.th
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ครบรอบวารสถาปนา   สามทศวรรษจรัสค่า   งามสง่าสถาบัน   สอนศิษย์ให้ซื่อสัตย์   อีกประหยัดและขยัน   สามัคคีร่วมใจกัน   พร้อมมุ่งมั่นมีวินัย   สุภาพและสะอาด   แสนเปรื่องปราดมีน้ำใจ   คุณธรรมน้อมนำไป   ส่งเสริมให้ประพฤติดี   เศรษฐกิจที่พอเพียง   ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสุข   ความรู้คู่ความดี   พาชีวีมีสุขเอย  
ข้อมูลสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
ผู้อุปการะโรงเรียน
อดีตผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
บุคลากร
เกียรติยศของโรงเรียน
บุคลากร

ผู้บริหาร นาง อ่องจิต เมธยะประภาส
นาย สุรเดช กาญจนประเสริฐ
น.ส. บุบผา ผู้พัฒน์
นาง รัชนิดา ชิดสิน
นาง กลอยใจ อัครวิเนค
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นาง อัจฉรา แดงอินทวัฒน์
น.ส. พรทิพย์ ช่างกลึงเหมาะ
นาง เย็นจิตต์ ศรีใจงาม
นาง ประไพ ปฏิเวช
นาง พาณี ผ่องแผ้ว
นาย อดุลย์พันธ์ เนตรนัย
นาง สุวรรณา นุตะมาน
น.ส. วิไล โกวิทยากร
นาง สุพรรณี หุตะโกวิท
นาง ชุณห์ฉวี หาญอรุณสมบูรณ์
นาง นิลวรรณ เที่ยงผดุง
นาง อัญชลี ยันตรกิจ
นาง วัฒนา คีรีวรรณ
นาง เพ็ญทิพย์ เถื่อนแก้ว
นาง สิริลักข์ ศรีสมรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
น.ส. อรพิม สันทอง
นาง สายพิณ ชื่นศิวา
นาง อัญชลี กุลดำรง
น.ส. จามร ศิริรัตน์
นาง กรรณิการ์ สงวนหมู่
นาง จุฑาภรณ์ อภิญญพาณิชย์
น.ส. บุษยา กมลโกศล
นาง พวงรัตน์ โพธิ์รอด
นาง อรวรรณ ศิริปุญโญทัย
นาง พูนศรี ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
นาง สุพรรณี เกิดสมบัติ
นาง นิตยา ศรีละออ
น.ส. กนกทิพย์ ง่วนสำเริง
นาง พิมพ์ประภัสสร์ มากแก้ว
นาง นวลจันทร์ รณวิชญ
น.ส. ชนาพร เยาวรัตน์
นาง จินดา เทพมงคล
นาง วันเพ็ญ พึ่งทรัพย์
น.ส. นาริมาน ศรีสง่า
น.ส. ชมพูนุท รักษาสัตย์
นาง ฉัตรรัตน์ สุชาติ
นาย พิมล สืบปรุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นาย สมควร เหลี่ยงสกุล
นาย พงษ์ศักดิ์ อุ่นแอบ
นาย สายัณห์ สุวรรณเครือ
นาย เสถียร ลยางกูร
นาย มนตรี เมธาวีวินิจ
น.ส. กรวรรณ มีเพียร
นาง นภาพร ยวงใย
นาย ยุทธนา เฉลิมเกียรติสกุล
นาง วิไลพร เครือแก้ว
นาง สุวรีย์ เมธาวีวินิจ
นาง เฉลาลักษณ์ มังน้อย
นาง ลักขณา นิเวศเจริญไพศาล
นาง อุทัยวรรณ หังสวะนัส
นาง จินตาภา สุอังคะ
นาง จีระวรรณ พุทธาสมศรี
นาย สมเกียรติ โพธิ์ทองนาค
นาง ดาวพร วิทยสิริไพบูลย์
นาง อลิสา สิงห์เจริญ
นาง ยุพิน ชัชวาลย์
นาง ใจภักดิ์ รอดแดง
น.ส. ปราณี ทนช่างยา
น.ส. วันทนา สร้อยทอง
นาง พรวิภา โกมุทพงศ์
นาย บุญเลิศ กล่อมจิตต์
นาง สุกฤตา ใจกันทา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

น.ส. ศิริพร มณีขาว
นาง วาสนา พลบุตร
นาง กนกนุช หลักฐานดี
นาง คนึงนิตย์ โสภณ
นาง จันทร์พิมพ์ พิมสามสี
นาย ชูชาติ นิลกำแหง
นาย จำลอง พลายจั่น
นาย สักกา สักกะวงศ์
นาง เพ็ญประภา มงคลกุล
นาย อนันตศักดิ์ วงษ์สมิต
นาง จุรีย์ สงวนสัตย์
นาง ศิวาภรณ์ วยาจุต
นาง ทัศน์กมล ทุมแสน
นาง นิภาภรณ์ มีมาก
นาง ตวงพร ธนพรพันธุ์
น.ส. อุบล ชีวะพฤกษ์
นาง วรรณวนัส เอกศรีรุ่งโรจน์
น.ส. ลักษณี เรี่ยมรัตนากร
น.ส. มณีรัตน์ เพคยางกูร
นาง กัลยา พรหมนอก
นาย โภสิต พลเยี่ยม
นาย สถิตย์ สุชีวกุล
นาง ศิริพร เนาว์รุ่งโรจน์
นาย ปรีชา ชัยชนะ
นาง พิศสมัย บุญสวัสดิ์
นาง สุวิมล บุญประเสริฐ
นาง สุนีย์ อะดุรอมาน
นาย อาคม เปี้ยวโต
นาง สายทรัพย์ ฆารไสว
น.ส. ทัศนาพร กันพรหม
น.ส. แสงจันทร์ อุ่นเรือน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. เลอพร มัธยมจันทร์
น.ส. ภณินทร์รัตน์ ศุภธิติปกรณ์
น.ส. เกษมศรี สุขอร่าม
นาง นริสา ชัญญาวงศ์ศักดิ์
นาง ประคองทรัพย์ สุนทรธานนท์
นาง วาลยา นันทวิจารณ์
น.ส. สดชื่น อุปราคม
นาง เพิ่มศรี รัตนมณี
น.ส. นภาพร เสรีสวัสดิ์พิชัย
นาง เรืองอุไร สุภาจรรยาวัฒน์
นาง วรลักษณ์ สุพรรณชนะบุรี
นาง พชนีย์ รักษ์แก้ว
น.ส. สุนี อย่าลืมญาติ
นาง สุธีรา เดชวิทยาวงษ์
นาง วรภา สายจารุสิทธิ์
น.ส. หงษ์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล
น.ส. สุดาพร สมนึก
นาง ชูศรี เฉลิมเกียรติสกุล
นาง กนิษฐา สุชีวกุล
นาง โสพิศ วิวัฒนพน
นาย สุปรัชญ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
น.ส. สุกานดา สงวนกล่ำจิตต์
น.ส. เบญจา ขันธ์ศรี
น.ส. อุษณีย์ จันทโรจนวงศ์
นาง นรีกุล สุวรรโณดม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
น.ส. จุรี ไม้จันทร์
นาย สรศักดิ์ บัวรา
นาง เจียมใจ บุญแสน
น.ส. สอาด อ่อนนิ่ม
นาง จิตตราณี ประสงค์เจริญ
นาย ประวิทย์ คำทะเนตร
นาย พรชัย ปาจรียวงศ์
นาย สามารถ บานเย็น
นาย วีระชัย นันทวิจารย์
น.ส. ลินดา ธาราศานิต
นาย สกล นิยมศิลป์
นาย วิโรจน์ เพชรรัตน์
นาย ประสงค์ เพริศพริ้ง
นาง นิรมล เกตุแก้ว
น.ส. รัตนา นาราสัจจ์
น.ส. สุนิภา ยุวกิจนุกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษา
นาง อรวรรณ ฤทธิโชติ
นาง สุภาภรณ์ อุ่นเมตตาจิต
นาย สุทธิพงษ์ นนท์ธนารักษา
นาย วินิจ คำแหง
นาย สห หงษ์ทอง
นาย วิสุทธิ์ เสาวรส
น.ส. เอื้อพร เส็งวงศ์
นาย สงคราม เกล็ดประทุม
นาย พชรพล อิ่มเดชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   เกษตรกรรม
นาง พวงทอง เหลืองโรจนกุล
นาง ภาสินี ลังประเสริฐ
นาง ศิริรัศม์ เหลืองอร่าม
นาง ณัฐวรรณ ชั้นอินทร์งาม
นาง ศรีจันทร์ บุญลาภ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   พาณิชยกรรม
น.ส. เสาวณิต ดีมาก
นาง ชมพูนุช สมร่าง
นาง พัทยา จิตตินันทน์
น.ส. กนกรัชด์ ภู่ภูมิรัตน์
นาง ประภาวดี สุวรรณวัฒน์
น.ส. วชิราภรณ์ เลิศศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   คหกรรม
นาง ชนิดา รุจิกาญจนา
นาง ภาวดี กีรติอังกูร
นาง ดาเรศ ปิยะมานนท์
นาง ผ่องใส ภูมิวิชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   อุตสาหกรรม
นาย ไชโย สุคันธวิภัติ
นาย ธรรมรงค์ ฤทธิโชติ
นาย ธนู เมลืองศิลป์
นาย สมหวัง เมฆานิมิตดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   คอมพิวเตอร์
นาง ภาสินี ลังประเสริฐ
นาง มาลินี นิลแจ้ง
น.ส. นุสรา ศิริสัตยะวงศ์
นาย ธนพล ยศบุญหาญ
นาง ศิริรักษ์ สมพงษ์
น.ส. วันทนา หมั่นสนธิ์
นาย พิทักษ์ อินทร์สิงที
งานโสตทัศนศึกษา
นาย สุพล นิลแจ้ง
นาง ภัทรพร วงษ์ถาวร
งานห้องสมุด

นาง พนมพร เมลืองศิลป์
น.ส. อภันตรี กระต่ายทอง
นาง เมทินี จิราพันธุ์

งานอนามัย
น.ส. สุนันทา ชำนาญเวช
นาง ธีรนุช ช่วยรักษา
นาย วิรัช ฆ้องวงษ์
งานกิจกรรม นาย โอภาส ศิริปัญญาภรณ์
นาย บุญศิริ กิจบุรี
น.ส. ประภาพร บุญประเสริฐ
งานแนะแนว

น.ส. มยุรี เสมใจดี
นาง นันทวัฒน์ ทุมมานนท์
นาง พวงทิพย์ ศิริเจริญ
นาง ปิยะดา ใจยศ
นาง เสาวรส ปิงคลวรรณ
นาง อภิรดี แสงอรุณ

งานทะเบียน-วัดผล
นาง อุมาพร กลิ่นทอง
น.ส. ชุลีรัตน์ ทะวะบุตร
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นาง เยาวภา ศิริพันธ์พิริยะ
นาง ภัทรา เมฆานิมิตดี
น.ส. สุภาพร สังข์แก้ว

เจ้าหน้าที่ คนสวน นาย ผล เผื่อแผ่
นาย อรุณ เพริดพริ้ง
เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์ นาย บุญส่ง อิ้งทอง
นาย สมศักดิ์ บุญมาเลิศ
นาย ธนู รอดนาโพธิ์
เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ นาย ฉันท์ แสงคำ
นาย ประดิษฐ์ ยอดปา
นาย ศักดา สิงห์ขันธ์
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

นาย ทวี ผิวแก้ว
นาย อุทัย กันทาท้าว
นาย บุญเลิศ ปลอดโปร่ง
นาย สายันต์ คำบัว
นาง มลิวัลย์ กุลพรม
นาย สำเภา ภาวะรัตน์
นาย อุดร ภูนนทา
น.ส. เลียม เผ่าพงษ์
นาย คำปวน กันทาท้าว
นาย แดง ดีพรม
นาย ประทวน ภูผาพลอย
นาย สมชาย ฉิมวิเศษ
นาย วิรัตน์ แก้วสุวรรณ
นาง ปราณี วิหก
นาย สมนึก เอี้ยงสันเที้ยะ
น.ส. สมคิด บัวเจริญ

อัตราจ้าง นาง ชนัญชิดา ระดิ่งหิน
น.ส. ศรีอุไร เลิศศรี
นาง ราตรี อมรคุณ
น.ส. อุษณีย์ ปลักศรีช่วย
นาย ไชยยันต์ ชัยธรรม
น.ส. วสวัตตี สุขกฤต
น.ส. สุธาสินี คำทะเนตร
น.ส. ไฉน มะเล็งลอย
น.ส. ณัฐวดี เพชรอาวุธ
น.ส. ทิวาพร สุริยวงศ์
น.ส. กิ่งกาญจน์ เกตุมงคลฉวี
 
Calendar