โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เรื่อง  ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป

และค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

1.             โรงเรียนจะแจ้งยอดการชำระเงินบำรุงการศึกษาแต่ละภาคเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทราบ

2.             ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถรับใบนำฝากเงินได้ที่งานการเงินโรงเรียน  หรือโหลดจากเว็บไซต์ของโรงเรียน www.tup.ac.th  หรือที่ธนาคารกสิกรไทย สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ

3.             ผู้ปกครอง/นักเรียน นำเงินบำรุงการศึกษาไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ หรือทุกสาขา โดยระบุ  ชื่อบัญชี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
   ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี  081-1-01232-7  ธนาคารกสิกรไทย  สาขา  แม็กซ์แวลู  พัฒนาการ

4.             นักเรียนนำสำเนาใบนำฝากการชำระเงินบำรุงการศึกษา ส่งคืน ครูที่ปรึกษา เพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

หมายเหตุ

1.             สำหรับผู้ที่จะต้องชำระเงินเป็นจำนวนมากหรือประสงค์จะชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารตามระเบียบของธนาคาร

2.             สำหรับผู้ที่ชำระเงินสดสามารถชำระได้ที่ครูที่ปรึกษา และขอความกรุณาเตรียมเงินให้พอดีกับจำนวนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ