นางอัจฉรา แดงอินทวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางสาวกาญจนา นาถวิทยาคุณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
นายปิยนัฐ ธนะบุตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางเพ็ญทิพย์ กนกเกษมโรจน์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 
นางเย็นจิตต์ ศรีใจงาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
 
นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 
นางสาวเพ็ญประภา พุฒซ้อน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 
นายปกรกาญจน์ ลานรอบ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 
 
นางธิดารัตน์ ทองตะโก
 
นายภาณุมาศ หมุนเกตุ
     
 
นางสาวปิยะพร ศรีเจริญ
 
นางสาวพฤษภา บุญสุข
     
นายชิงชัย เตียเจริญ
 
นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่กี้
นายธีรพล เรืองทองดี
 
นางสาวกรรณิการ์ ชุมศรี
 
นางอกนิษฐ์ หมื่นยุทธิ
 
นายพัฒนพงศ์ ทองศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888