นางสาวกาญจนา นาถวิทยาคุณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นายปกรกาญจน์ ลานรอบ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 
นางสาวปิยะพร ศรีเจริญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางสาวอัจฉรา แดงอินทวัฒน์
ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารวิชาการ

 
นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 
นายปิยนัฐ ธนะบุตร
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 
นางสาวเพ็ญประภา พุฒซ้อน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 
นางธิดารัตน์ ทองตะโก
หัวหน้างาน รร.มาตรฐานสากล IS ม. ปลาย
 
 
นางสาวพฤษภา บุญสุข
 
นายภาณุมาศ หมุนเกตุ
หัวหน้าคณะเทิดกษัตริย์
     
 
นายชิงชัย เตียเจริญ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
 
นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่กี้
     
 
นายธีรพล เรืองทองดี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

หัวหน้างาน รร.มาตรฐานสากล IS ม. ปลาย
 
นางสาวกรรณิการ์ ชุมศรี

 
นางอกนิษฐ์ หมื่นยุทธิ
 
นายพัฒนพงศ์ ทองศรี
 
นายสมคิด บุญวิเศษ
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888