นางภาสินี ลังประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
   
     

 


นางณัฐวรรณ ชั้นอินทร์งาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นโยบายและแผน

 


  

นางพิทยา กุศลปฏิการ


 

นางสาววชิราภรณ์ เลิศศรี


     

นางประภาวดี สุวรรณวัฒน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้างานธุรกิจ
 


นางสาวกนกรัชต์ ภู่ภูมิรัตน์

 


นางสาวประภาพร บุญประเสริฐ

งานสำนักงาน/พัสดุ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
นางบุษบา ชูแสง


นางสาวอัญชลี เดยะดี

 

 

 
 

  

นางผ่องใส ภูมิวิชิต
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้างานคหกรรม
ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการสมาคม

 

นางภาวดี กีรติอังกูร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 


 
นางสาวจิราพร สร้อยอำภา
 
 


นายไชโย สุคันธวิภัติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้าโครงการธนาคารขยะ,
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
 
 
 
นายธนู เมลืองศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นายสมหวัง เมฆานิมิตดี
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ,
หัวหน้างานจราจร
     

 

นางสาวอุเบกขา เศรษฐศุภกูล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานควบคุมภายใน
 
นางมาลิณี นิลแจ้ง
หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานบริหารทั่วไป


 


นางธันยธร ตวงวาสนา
หัวหน้างานรับนักเรียน
 
นายภาวัต โชติสุภาพณ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓


 


นายวีระชัย อัฐนาค
 
นายนิพรร สาล
     

 

นางสาวปาริชาต จันทร์วิบูลย์
 
นางสาวภัทรวรรณ มากโภค
     

 

นางสาวพรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
 
     
 
 
   


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888