นางพัทยา จิตตินันทน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
/หัวหน้างานตรวจสอบภายในสถานศึกษา/
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน
   
     

 


นางณัฐวรรณ ชั้นอินทร์งาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
นโยบายและแผน

 


 

นางสาววชิราภรณ์ เลิศศรี


นางพิทยา กุศลปฏิการ

 


      

นางพัทยา จิตตินันทน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
/หัวหน้างานตรวจสอบภายในสถานศึกษา/
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

 


นางประภาวดี สุวรรณวัฒน์
ฝ่ายบัญชีร้านค้าสวัสดิการสมาคมฯ

 

 


นางสาวกนกรัชต์ ภู่ภูมิรัตน์
ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการสมาคม

 

 

 นางสาวประภาพร บุญประเสริฐ
งานสำนักงาน/พัสดุ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 นางภาวดี กีรติอังกูร
หัวหน้างานสวัสดิการทั่วไป


 

นางดาเรศ ปิยะมานนท์

 


 
นางผ่องใส ภูมิวิชิต
 
นางบุษบา ชูแสง

นายไชโย สุคันธวิภัติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้าโครงการธนาคารขยะ,
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
 
 
 
นายธนู เมลืองศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 
นายสมหวัง เมฆานิมิตดี
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ,
หัวหน้างานจราจร
     

 

นางภาสินี ลังประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานคอมพิวเตอร์)
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานกลุ่มงานรับนักเรียน
 
นางมาลิณี นิลแจ้ง
หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานบริหารทั่วไป


 


นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูล
หัวหน้างานควบคุมภายใน
 
นางสาวทัศนีย์ แก้วลี


 


นางธันยธร ตวงวาสนา
 
นายภาวัต โชติสุภาพณ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
     

 

นายวีระชัย อัฐนาค
 
นายนิพรร สาลี
     

 

นางสาวปาริชาติ จันทร์วิบูลย์
 
ภัทรวรรณ มากโภคา
     
 
 
   


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888