นายปิยวัชร์ สุทธิวนิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นายเอกภพ สาเหล่
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 
นายอนิรุทธิ์ นิตยาภรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้าคณะผดุงศาสน์


 
นางพวงรัตน์ โพธิ์รอด

 
นางพนมพร เมลืองศิลป์
 
นายธนพล ยศบุญหาญ
งานวิจัยและพัฒนาองค์กร
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
 
นายกฤษณะ โสนามัย
 
นายวิษณุ แซ่อุง
 
 
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม
 
นางสาวสุทธินี แก้ววิไล
 
 
นายณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะ
 

นายกิตติศักดิ์ ศรีคำเบ้า

     
 

นางสาวอมรรัตน์ ศรีจูม

 
นางสิริกร  นามนวด
     
 

นางสาวภัทรศยา ว่องไว

 

นายศุภวัฒน์ มาศรี
หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา
/งานเลขานุการวิชาการ/งานพัสดุกลุ่ม

     
 
นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ชมภู
 
นายภาคภูมิ ภิมาลย์
 
 
นางสาวจิรสุภรณ์   ทองคำดี
 
นางสาววิสุทธิดา   ศศิธรู
     
 
นางสาวพิมพ์พร  สีขาว
 
นางสาวพิราวรรณ ยืนยง
     
 
นายกฤษฎา ฉันทะโส
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888