นางสาวศิริพร มณีขาว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางสุนีย์ อดุลพงศ์พันธุ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 
รักพันธุ์
นายรักพันธุ์ เทพปัน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางพิศมัย บุญสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
 
     
 
นายสักกา สักกะวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้าพัฒนาแหล่งเรีย
รู้
 
นายโกวิทย์ เวชชศาสตร์

 

 
นางทัศน์กมล  ทุมแสน
 
นายสถิตย์ สุชีวกุล
 
 
นางศิริพร เนาว์รุ่งโรจน์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารนโยบายและแผน
 
นางวรรณวนัส    เอกศรีรุ่งโรจน์
 
 
นายกีรติ โกบุตร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 
นายธีรศักดิ์ เอิบสภาพ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
 
นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล
 
นางสาวอัฉรา แสงศรี
     
     
 
ครู
นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 
นางสาวฐิตินันท์ กัณหะวงศ
     
ครู
 
นางทัศนีย์ สืบสันติวรพงศ์
 
นางสาวกนกวรรณ มะลิลา
งานส่งเสริมประชาธิปไตย/
งานคณะกรรมการนักเรียน/
งานหนังสืออนุสรณ์
     
ครู
 
นายอภิวัฒน์  ขุนสูงเนิน
 
นางสาวพรพิมล อาจปาสา
     
ครู
 

ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์  คเชนทร์สุวรรณ

 

นางสาวชลิดา  สิงคิรัตน์

     
ครู
 

นายสุวัฒน์  ตามสันเทียะ

นางสาววิสาร์  สาลีรูป

     
 

นางสาวอภิญญา  บ้านใหม่

นายภาณุเดช             ค้าขาย
     
 

นางสาวสวรา  วรขันธ์

นางสาวปริปุณณา  อุดมโชค

     
 

นางสาวชนุพร   ประสานศรี

นางสาวกมลวดี  เจริญกุล

     
 

นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล

นายสุรศักดิ์ สุวรรณ

     
 
นายชัยชนะ วิวัฒนรัตนบุตร
นายสุขสวัสดิ์ รัตนบุรี
นางสาวกาญจนา วงษ์เจริญ
นายธนวัฒน์ ต๊ะหล้า

 

 

 
นางสาววริยา ลีนุรัตน์
นางสาวอำพรพรรณ ด่างพล้อย
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888