นางสาวศิริพร มณีขาว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
รักพันธุ์
นายรักพันธุ์ เทพปัน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างานมาตรฐานสากล

 
นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางพิศมัย บุญสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานสำนักงานบริหารงานบุคคล
 

 
     
 
นางศิริพร เนาว์รุ่งโรจน์
ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารนโยบายและแผน
 
นางสุนีย์ อดุลพงศ์พันธุ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔
 
 
นายกีรติ โกบุตร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หัวหน้าโครงงาน OCOP ม.ต้น
 
นางวรรณวนัส    เอกศรีรุ่งโรจน์
 
 
นางสาวอัฉรา แสงศรี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 
นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 
 
ครู
นางสาวกนกวรรณ มะลิลา
หัวหน้างานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตย/งานหนังสืออนุสรณ
 
นางสาวฐิตินันท์ กัณหะวงศ์
     
     
 
นางสาวพรพิมล อาจปาสา
 
นางสาวชลิดา  สิงคิรัตน์
     
ครู
 
นายอภิวัฒน์  ขุนสูงเนิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
 
นางสาววิสาร์  สาลีรูป
   
ครู
 
ครู
ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์  คเชนทร์สุวรรณ์
หัวหน้างานนโยบายและแผน
 
นายสุวัฒน์  ตามสันเทียะ
หัวหน้าคณะรักชาติ

     
 

นางสาวอภิญญา  บ้านใหม่

 

นางสาวปริปุณณา  อุดมโชค

     
 

นางสาวสวรา  วรขันธ์

นายภาณุเดช   ค้าขาย
หัวหน้าคณะพัฒนาไทย

     
 

นางสาวชนุพร   ประสานศรี

นางสาวกมลวดี  เจริญกุล
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
     
 

นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายสุรศักดิ์ สุวรรณ
หัวหน้าโครงาน OCOP ม.ปลาย

     
 

นายชัยชนะ วิวัฒนรัตนบุตร

นายสุขสวัสดิ์ รัตนบุรี

     
 

นางสาวกาญจนา วงษ์เจริญ

นางสาวพัชรินทร์ พรหมสุข

     
 
นางสาววริยา ลีนุรัตน์
นางสาวอำพรพรรณ ด่างพล้อย
     
นางสาวฮุสนา เจะบือราเฮง
นายจักรพงศ์ หมื่นแก้ว
     
     

 

 

 
นางภาสินี ลังประเสริฐ
ผู้ช่วยนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
นางสาวอุเบกขา เศรษฐศุภกูล
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายใน
     
 
นางมาลิณี นิลแจ้ง
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นางธันยธร ตวงวาสนา
     
นายภาวัต โชติสุภาพณ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นายวีระชัย อัฐนาค
หัวหน้างานตารางสอน
     
นางสาวปาริชาต จันทร์วิบูลย์
นายนิพรร สาลี
     
นางสาวภัทรวรรณ มากโภคา
นางสาวพรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
     
นายกิตติพงษ์ จงกิตติมหา
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888