คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา พ31101 เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน