ประกาศรับสมัครบุคลากร
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
-ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ClickHere  
-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ClickHere  


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ClickHere  

-ตำแหน่ง เลขานุการโครงการจัดการเรียนการสอน
 เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ClickHere  

-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล ClickHere