นางอลิสา สิงห์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารวิชาการ
 
 

     
 
นายมานัส ศักดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
 
นางสาวมยุรา ทิทา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
     
 
นายประมวล แสงสิทธิ์ธีรกุล
ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน/คณะสี
 
นางชยารัตน์ โพธิ์พุทธภูมิ
     
 
นางสาวณราวดี เสือพริก
 
นายวรรณธวัช ศรีโกมลศิลป์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียน
     
 
นายวีระวัช รัตนบุรี
 
นางสาวอุดมพร พรมมา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน
     
 

นางอารีย์ สุวรรณพงษ์

 
นางสาวนิสารัตน์ ไชยชนะ
หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษ
     
 
นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทร
 
นางสาวนิติยา  ก่อเกียรติสิริ
     
 
นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์
 
นางสาวภรภัทร ไทยภักดี
 
 
นางสาวพิมพิไล แถลงธรรม
 
นางสาววิลัย นัยเนตร
     


นางภูมิฤทัย เหลืองทอง

 


นางสาวกนกกาญจน์ เซี่ยงจง
หัวหน้างานพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
     
 
นางสาวดวงดี จานลาน
 
นายไกรวิทย์ ธรรมโชติ
     
 
นางสาวช่อผกา วงศ์เฉลียว
 
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ
งานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง
     
 
นางสาวพิยดา สุทธิจุฑามณี
 
นางสาวนุชญา ตะลิดโณ
     
 
นางสาวพรสุดา  ศักดิ์ศรี
 

นางสาวพนิดา ชื่นตา

     
 
นางสาวญาติมา ลิ้มสิทธิกูล
 

นางสาวอัญชนา  คำน้อย

     
 
นายพัลลภ เต่าให้
 

นางสาวภัทรภร  ขันแข็ง

     
 
นายศรัณพงษ์ เทศเวช
 
นายเศรษฐ์โสรช ชื่นอารมย์
     
 
นางสาวรัตติกร จิตปรีดา
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888