แปดสิบสามพระชันษา องค์ราชาชันสยาม ครองราชย์สง่างาม คือพระนามภูมิพล เยี่ยมราษฎร์ทั่วแหล่งหล้า พระเมตตาดุจสายฝน รินร่ำฉ่ำกมล ราษฎร์สุขล้นชื่นหทัย เศรษฐกิจให้พอเพียง ช่วยหล่อเลี้ยงชีพสดใส สมดุลคือหัวใจ ทฤษฎีใหม่ใช้ให้เป็น ฝนหลวงที่โปรยปราย ชื่นฉ่ำกายคลายทุกข์เข็ญ ปฐพีที่ร่มเย็น ดุจจันทร์เพ็ญส่องแสงมา ครองราชย์หกสี่ปี องค์ภูมีจงหรรษา เสื้อเหลืองของประชา บ่งคุณค่าสามัคคี ห้าธันวาเฉลิมชนม์ องค์ภูมิพลดลดิถี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอัญชุลี ด้วยภักดีสุดกมล เฉลิมชนม์สืบสวัสดิ์ เถลิงฉัตรพิพัฒน์ผล เทวัญบันดาลดล พระชนม์มั่นนิรันดร์เทอญ
   


 

 พระเกี้ยว
          เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ คำว่า เกี้ยว ถ้าเป็นคำนามแปลว่า เครื่องประดับศีรษะหรือเครื่องสวมจุก ถ้าเป็นคำกริยา แปลว่า ผูกรัดหรือพัน

          พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ชื่อของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ในสมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งได้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยนี้ จุฬาลงกรณ์ แปลว่าเครื่องประดับศีรษะ หรือจุลมงกุฎ

          จุลมงกุฎมีความหมายสำคัญยิ่งคือ เกี่ยวโยงถึงพระนามาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎฯ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์จึงมีความหมายว่า จุลมงกุฎ หรือพระราชโอรสของสมเด็จฯเจ้าฟ้ามงกุฎฯ ยิ่งกว่านั้นยังมีความเกี่ยวกันถึงพระปรมาภิไธย ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งหมายความว่า “พระจอมเกล้าน้อย”  

         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดให้พระเกี้ยว เป็นพิจิตรเรขา(สัญลักษณ์) ประจำรัชกาลของพระองค์ เมื่อตั้งสำนักฝึกหัดข้าราชการพลเรือน หรือต่อมาได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก จึงโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายหน้าหมวกของนักเรียนมหาดเล็ก

        ต่อมาเมื่อโรงเรียนมหาดเล็กกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่กราบบังคมทูล ขอพระราชทาน เมื่อโรงเรียนมหาดเล็กได้วิวัฒน์ขึ้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้บริหารก็ได้กราบบังคมทูล ขอพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนข้อความใต้พระเกี้ยวตามชื่อ ซึ่งได้พระราชทานใหม่ตลอดมา

        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ

 


 

 

 

 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888