ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2554
วันที่ 25-29 มีนาคม 2555
งานโสตทัศนศึกษา ได้จัดค่ายโสตพัฒนศึกษา ระหว่าง
วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-
พัฒนาการ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและศูนย์ศิลปชีพระหว่าง
ประเทศ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 1 มีนาคม 2555
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน-

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจากสมาคมนักเรียนเก่า

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรม "คืนสู้เหย้านักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงกตเวทิตาคุณ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์
ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ,โรงเรียนราชดำริ,
โรงเรียนพรตพิทยพยัต,โรงเรียน
ศรีพฤฒา,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุวรรณภูมิ ได้มีการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2555 ณ โีรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดพิธีการลงนามคำรับรองปฏิบัติ
ราชการระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน
และครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ทำพิธีเปิด กิจกรรม
"Fit For Helalthy Family"
(โรคภัยไกลตัว ครอบครัวเพลิดเพลิน
ร่วมเดินเพื่อสุขภาพ)
โดยมี นอ.มล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาพัฒนาการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะกรรม
การสมาคมนักเรียนเก่าฯ ผู้ปกครอง
ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ประมาณ 3,000 คน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรม Big Cleaning day
"รวมพลังช่วยกัน สร้างสรรค์ความดี
ทำความสะอาดวันนี้ ชีวีชื่นบาน"
โดยนักเรียนช่วยกันทำความสะอาด
ห้องเรียนของตนเองและพื้นที่
บริเวณโรงเรียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบรางวัลให้กับกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
ที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และงานศิลปหัถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดประชุมผู้ปกครองตามโครงการ
ชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์
บ้าน - โรงเรียน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
การสัมมนาเชิงวิชาการ
ด้านการประกันคุณภาพภายนอก
รอบที่ 3 โดยได้เชิญ
ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
เป็นวิทยากร
วันที่ 19 มกราคม 2555
ในช่วงปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ได้ให้เกียรติ มอบถ้วย
และเหรียญรางวัล พร้อมมอบ
เกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้า
แข่งขันกิจกรรม
วันที่ 16 มกราคม 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ได้จัดปฐมนิเทศ ครูย้าย ครูบรรจุใหม่
ครูอัตราจ้าง ของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ โดยมี นายภักดี คงดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประํธาน
ในพิธีเปิด และได้เรียนเชิญ
ดร.บุญธรรม พิมพาภรณ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชวินิตมัธยม เป็นวิทยากร
ในการปฐมนิเทศบุคลากรครังนี้ด้วย
วันที่ 13 มกราคม 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้
เด็กไทยเห็นความสำคัญของความ
สามัคคี รักษาความเป็นไทย พร้อม
ทั้งออกร้านเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน
วันที่ 9 มกราคม 2555
นายภักดี คงคำ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้
กับงานโสตทัศนศึกษา
ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวด
ประกวดสารคดีสั้น  ในโครงการ
กบจูเนียร์ปี 3 หัวข้อ"กบรักโลก"
ซึ่งจัดโดยรายการกบนอกกะลา
ทางช่อง Modernine TV 
นักเรียน ทีม STAFF  AV 
ได้ส่งผลงานสารคดีสั้นเรื่อง
"ทำบุญรักโลก" ผ่านเข้ารอบ
24 ทีม สุดท้ายในระดับประเทศ
พร้วมกับเข้าชิง5  ทีม
สุดท้ายใน 2 สาขาคือ
1.สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยม
2.สาขากราฟิกยอดเยี่ยม 
และได้รับรางวัลชมเชย
และเงินรางวัล 5,000 บาท
วันที่ 5 มกราคม 2555
ในช่วงปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
คณะผู้บริหาร คณะคร
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ
สมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ร่วม ทำบุญตักบาตร
ข้าวสาร - อาหารแห้ง
แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 35 รูป
เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 20 ธันวาคม 2554
ในช่วงปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ร่วมแสดงมุฑิตาคารวะ
แด่ ผอ.ภักดี คงดำ
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันที่ 19 ธันวาคม 2554
เวลา 09.19 น. คณะผู้บริหารโรงเรียน
ทั้งในอดีต และปัจจุบัน คณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง
และครู สมาคมนักเรียนเก่า
และนักเรียน
ร่วมแสดงความยินดี
แด่ นายภักดี คงดำ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผุ้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2554
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
ได้รับเกียรติจาก น.อ.ม.ล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู
ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมในพิธีเปิด
พร้อมชมการแข่งขันกีฬาของนักเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

น.อ.ม.ล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์ นายกสมาคมผู้ปกครอง
และครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คณะผู้บริหาร ครู ข้าราชการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร่วมแสดงความยินดีดร.อุดม พรมพันธ์ใจ 
ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา
ตำแหน่งเลขที่ 28
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงาน การมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2554

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
ดร.อุดม  พรมพันธ์ใจ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การจัดการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 28
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
ณ สถานวิทยุและีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
ดร.อุดม  พรมพันธ์ใจ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบหมายให้  นางรัชนิดา  ชิดสิน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบกระเช้าผลไม้
เพื่อร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
ดร.อุดม  พรมพันธ์ใจ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบหมายให้  นางรัชนิดา  ชิดสิน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมบริจาคเรือไฟเบอร์
ขนาด 4 ที่นั่ง พร้อมไม้พาย จำนวน 5 ลำ ให้กับ
พณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางบุญรื่น  ศรีธเรศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554
พณฯท่านนายกรัฐมนตรีหญิง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน
2554 ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต โดยมี

นางรัชนิดา ชิดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและคณะครู
เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 20 ตุลาคม 2554

ผลการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย
1. ถนนทางเข้าและภายในบริเวณโรงเรียนไม่มีน้ำท่วมขัง

2.เนื่องจากโรงเรียนอยู่ติดกับคลองบ้านม้า
ขณะนี้น้ำในคลองลดลง 10 เซนติเมตร

3. โรงเรียนได้เตรียมแผนเฝ้าระวังโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง
มีกระสอบทรายและยกของไว้บนที่สูงเรียบร้อยแล้ว

4. วันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและคร
ู รวมทั้งศิษย์เก่าได้นำถุงยังชีพ 500 ถุง
ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 18 ตุลาคม 2554
นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มา
ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เพื่อดูความพร้อมในการรองรับสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 17 ตุลาคม 2554
ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

และคณะได้ตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์ชุมชน
ในเขตสวนหลวง เขตประเวศ ดูสภาพประตูระบายน้ำ
คลองตาสาด คลองตาช้าง ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนราชดำริ โรงเรียนศรีพฤฒา
และโรงเรียนพรตพิทยพยัต เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการช่วยเหลือ 
วันที่ 17 ตุลาคม 2554
ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

และคณะศิษย์เก่าต.อ.พ.ได้ร่วมกันนำของบริจาค
เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมจ.อยุธยา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 13 ตุลาคม 2554
ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ได้ดำเนินการเตรียมสถานที่เพื่อให้พร้อมในการรับ
สถานการณ์น้ำท่วมและได้ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนราชดำริ โรงเรียนศรีพฤฒา
ได้แนะนำให้โรงเรียนเตรียม
ความพร้อมและเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม
ได้เยี่ยมดูสถานการณ์ชุมชนในเขตสวนหลวง
เขตประเวศ  เช่น หมู่บ้านเมืองทอง1, 
หมู่บ้านเมืองเมืองทอง2, หมู่บ้านเมืองเอื้อสุข,
หมู่บ้านเมืองโมราวรรณ,  หมู่บ้านเมืองนักกีฬา
วันที่ 7 ตุลาคม 2554
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
นางรัชนิดา ชิดสิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนาการ
เข้าร่วมต้อนรับแสดงความยินดี แด่
นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และได้มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 20,000 บาท
วันที่ 6 ตุลาคม 2554
นาย ปรีชา จิตรสิงห์ อ.ก.ค.ศ. สพม.เขต 2
ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเปลี่ยนชื่อโรงเรียนคชสิทธิ์กิติตคุณวิทยาคม
เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2554
ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การสร้างสื่อการเีรียนการสอนด้วยโปรแกรม
Adobe Macromedia Flash"
ในระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2554
ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิืวเตอร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ครูสัุกกา สักกะวงศ์
เป็นวิทยากรหลัก ในการอบรมครั้งนี้
วันที่ 29 กันยายน 2554
ที่ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดา ถิระวัตน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เวลา 14.00 น.
ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการจัดตั้ง
โรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาำัพัฒนาการ
แห่งที่ 10 จะเปิดที่จังหวัดสระบุรี
วันที่ 28 กันยายน 2554
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดงาน
"มุทิตาด้วยอาลัย แต่หัวใจยังผูกพัน"
ให้คุณครูที่เกษียณอายุราชการและ
คุณครูที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ คุณครูเกษียณอายุราชการ
ครูกรรณิการ์ สงวนหมู่ , ครูปราณี ทนช่างยา
ครูสายทรัพย ฆารไสว , ครูชูชาติ นิลกำแหง
คุณครูเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
ครูจีรวรรณ พุทธาสมศรี , ครูวิไล โกวิทยากร
ครูศิริรัศม์ เหลืองอร่าม , ครูเมทินี จิราพันธุ์
ึและครูนิลวรรณ เที่ยงผดุง

วันที่ 28 กันยายน 2554
The COVE โดยคุณจิดาภา วิริยเวช
มอบเงิน 100,000 บาท
ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เพื่อช่วยเหลือครูผู้ช่วยที่มีเงินเดือน
ไม่ถึง 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัีฒนาการ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
วันที่ 16 กันยายน 2554
คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฏาวุฒิ
และคุณทิพวรรณ วีระภุชงค์ บ.ย.ส. รุ่น 15
ได้มอบเงิน 100,000 บาท
ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โดยมีนางรัชนิดา ชิดสิน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นผู้่รับมอบ
เพื่อช่วยเหลือครูผู้ช่วยที่มีเงินเดือน
ไม่ถึง 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัีฒนาการ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น.
สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ทอดผ้าป่าการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนค่าก่อสร้างหลังคา
อาคารอเนกประสงค์ และพัฒนาการศึกษา
โดยมี ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
วันที่ 23 กันยายน 2554
ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรในกลุ่ม
สมาชิกประเทศ อาเซียน
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ
พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นาวาอากาศเอก หม่อมหลวงเฉกฉันท์ เกษมสันต์
และคณะ ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรในกลุ่ม

สมาชิกประเทศอาเซียน
“โครงการความร่วมมือทางกฎหมายภาษีอากร
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2”
วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2554
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท
อ.พัทยา จ.ชลบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 16 กันยายน 2554 แสดงความยินคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 8.00 น.
ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูม

และคณะ ได้ไปแสดงความยินดีแด่
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางบุญรื่น ศรีธเรศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรพงษ์ อึ้งอำพรวิไล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 


 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888