ภาพกิจกรรมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
                    ( คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเห็นภาพและรายละเอียดขนาดใหญ่ )
31 มีนาคม 2560    :
  พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี 1 ม.6
31 มีนาคม 2560    :
  พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี 1 ม.3
31 มีนาคม 2560    :
  พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี 2 ม.3
30 มีนาคม 2560    :
  ทดสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา
30 มีนาคม 2560    :
  สรุปยอดรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ
27-30 มีนาคม 2560    :
  รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ
24 มีนาคม 2560    :
  ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม
24 มีนาคม 2560    :
  ประชุมชี้แจงการรับสมัครนักเรียน
23 มีนาคม 2560    :
  ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่านหญิงสง่าอิงคุลานนท์
22 มีนาคม 2560    :
  ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป
21 มีนาคม 2560    :
  อบรมพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
21 มีนาคม 2560    :
  สอบคัดเลือก ม.4 โครงสร้าง Intensive
20 มีนาคม 2560    :
  ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  จากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
16 มีนาคม 2560    :
  ประชุมโรงเรียนในเครือสหวิทยาเขตศรีนครินทร์
16 มีนาคม 2560    :
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมครูเก่า ต.อ.พ
15-16 มีนาคม 2560    :
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบ PDCA
14 มีนาคม 2560    :
  อบรม STEM Education
13 มีนาคม 2560    :
  มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
11 มีนาคม 2560    :
  สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2
9-10 มีนาคม 2560    :
  นิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน OCOP2016 (1)
9-10 มีนาคม 2560    :
  นิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน OCOP2016 (2)
9-10 มีนาคม 2560    :
  นิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน OCOP2016 (3)
8 มีนาคม 2560    :
  อบรมครู ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6 มีนาคม 2560    :
  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ศึกษาดูงาน
6 มีนาคม 2560    :
  ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม
5 มีนาคม 2560    :
  การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
4 มีนาคม 2560    :
  การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
2 มีนาคม 2560    :
  ประชุมเตรียมความพร้อมการหลอมแผนของบประมาณโรงเรียน
3 มีนาคม 2560    :
  ตรวจสุขภาพครู
27 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ประชุมวินิจฉัยการทดสอบระดับชาติ O-NET
26 กุมภาพันธ์ 2560    :
  บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
24 กุมภาพันธ์ 2560    :
  งานเลี้ยงอำลาอาลัย ม.6
24 กุมภาพันธ์ 2560    :
  พิธีแสดงกตเวทีตาคุณและงานอำลาอาลัย ม.6
24 กุมภาพันธ์ 2560    :
  รับโล่เกียรติคุณ "รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น"
23 กุมภาพันธ์ 2560    :
  พิธีแสดงกตเวทีตาคุณและงานอำลาอาลัย ม.3
23 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ผู้อำนวยการรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
21 กุมภาพันธ์ 2560    :
  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันสถาปนาโรงเรียน
20-24 กุมภาพันธ์ 2560    :
  รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
20 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง
17 กุมภาพันธ์ 2560    :
  งานดื่มน้ำชาการกุศล
17 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2560    :
  รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะภาษาจีน
16 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ใส่บาตรประจำสัปดาห์
15 กุมภาพันธ์ 2560    :
  มอบเกียรติบัตรแข่งขันภายในและภายนอกโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ประชุมประธานชุมชน งานดื่มน้ำชาการกุศล
14 กุมภาพันธ์ 2560    :
  แสดงความยินดี กับ ดร.ปิยวัชร์ สุทธิวนิช
12 กุมภาพันธ์ 2560    :
 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
9-10 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ติว O-Net ม.6
9 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียน
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
9-12 กุมภาพันธ์ 2560    :
  สัมมนาวิชาการสมาคมผู้บริหารหญิง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา
9 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
8 กุมภาพันธ์ 2560    :
  เตรียมพัฒน์สัมพันธ์ เดินงาน สานฝัน
  ณ สุวรรณภูมิ
8 กุมภาพันธ์ 2560    :
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  ของสถานศึกษา
8 กุมภาพันธ์ 2560    :
  มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  ในภาคใต้
8 กุมภาพันธ์ 2560    :
  มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  จ.สุราษฎร์ธานี
7 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ประชุม STEM ศึกษา
7 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.2
7 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ครูฝึกสอนภาษาอังกฤษพบ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ร่วมงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 1 
  รักษาพระองค์
6 กุมภาพันธ์ 2560    :
  บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียน
6 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2560    :
  การสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ม.3
3 กุมภาพันธ์ 2560    :
  รับการประเมินครูวิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
3 กุมภาพันธ์ 2560    :
  โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ศึกษาดูงาน
3 กุมภาพันธ์ 2560    :
  นักเรียนทุน AFS
2 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
1-2 กุมภาพันธ์ 2560   :
  อบรมการสร้างสื่อการสอน E-Learning
1 กุมภาพันธ์ 2560    :
  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
1 กุมภาพันธ์ 2560    :
  บำเพ็ญกุศลถวายพระบรม
27 มกราคม 2560   :
  รับรางวัลมหกรรมศึกษา
17-31 มกราคม 2560   :
  กีฬาต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
6 มกราคม 2560   :
  จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2560

เปิดบ้านรับน้อง 2560
Open House 2017
สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2560
26 มกราคม 2560

พิธีไหว้ผู้มีอุปการคุณ
ท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียงและ
บรรพบุรุษ เนื่องในวันตรุษจีน
23 มกราคม 2560

นายไพรัช แสงทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
พล.อ.ต.หม่อมหลวงเฉกฉันท์ เกษมสันต์
นายกสมาคมผู้ปกครอง
ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และคณะ เยี่ยมและบริจาคโรงเรียนน้อง
โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท
23 มกราคม 2560

การประกวดผลงานวิจัย
สื่อการสอนและนวัตกรรมการศึกษา
21 มกราคม 2560

โครงการชุมชนสร้างสรรค์
ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน
20 มกราคม 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลนเดช
บรมนาถบพิตร
เนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 วัน
แห่งการสวรรคต (ศตมวาร)

13 มกราคม 2560

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ
และวันครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
และได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
รายการชิงแชมป์เอเชีย
(15th AKF CADET, JUNIOR &
U21 CHAMPIONSHIP 2016)
ครั้งที่ 15 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2559

12 มกราคม 2560

มอบของขวัญปีใหม่ แก่ ทหาร และ ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และ
อำนวยความสะดวก การจราจร

11 มกราคม 2560

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นายไพรัช แสงทอง ร่วมกิจกรรม
โครงการ สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส
ออกกำลังกายตามวัย โรคภัยไม่มี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

8 มกราคม 2560

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
คุณ ดร.พรนิภา ลิมปพยอม

7 มกราคม 2560

โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร
สำหรับครูที่บรรจุ และย้ายเข้า
ตั้งแต่ปี 2556-2559

23-24 ธันวาคม 2559

โรงเรียนในเครือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โครงการสัมมนาฝ่ายบริหารและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

21 ธันวาคม 2559

กีฬา เตรียมพัฒน์ กับ ศรีพฤฒา
สร้างความสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2559

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
คุณหญิงสุชาดา ถิรวัฒน์
คุณยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
คุณกมล รอดคล้าย

7 , 15 ธันวาคม 2559

การประเมินครูผู้ช่วย
ปีการศึกษา 2559

9 ธันวาคม 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทัศนศึกษาสวนนงนุชพัทยา

8 ธันวาคม 2559

โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
"สามัคคีรวมพลัง ตั้งปณิธาน
ทำความดี ถวายองค์ภูมี ภูมิพล"
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ จังหวัดชลบุรี

2 ธันวาคม 2559

พิธีทำบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1-2 ธันวาคม 2559

กิจกรรมงานสัปดาห์
"ตลาดนัดการงานอาชีพ" ครั้งที่ 7
การก้าวสู่อาชีพ
ด้วยความเป็นมืออาขีพ

22 พฤศจิกายน 2559

รวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุวรรณภูมิ
21 พฤศจิกายน 2559

การสอบธรรมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
15 พฤศจิกายน 2559

การประกวดมารยาทไทย
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ สพม.2
14 พฤศจิกายน 2559

ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย
"วันลอยกระทง"
11 พฤศจิกายน 2559

ผอ.ดร.วรรณดี นาคสุขปานและคณะ
เยี่ยมคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส
ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
11 พฤศจิกายน 2559

ผอ.ดร.วรรณดี นาคสุขปานและคณะ
เยี่ยมให้กำลังใจศูนย์ติวสายศิลป์
ที่โรงแรมอิมพิเรียล และ
สายวิทย์-คณิต
ที่ศูนย์ประชุมศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส
7 พฤศจิกายน 2559

ยินดีต้อนรับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
สู่ครอบครัวเตรียมพัฒน์
3 พฤศจิกายน 2559

ยินดีต้อนรับ
รองผู้อำนวยการไพฑูรย์ สีสังข์
สู่ครอบครัวเตรียมพัฒน์
1 พฤศจิกายน 2559

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
 
 
 

 


 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888