ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

29 มีนาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2555

29 มีนาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2555

23 มีนาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

22 มีนาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความพร้อม
ความต้องการพิเศษ (KUS-SI)22 มีนาคม 2556
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

19 - 21 มีนาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ
สุวรรรภูมิ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร
19-21 มีนาคม 2556
ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

14 - 18 มีนาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนปกติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13 มีนาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดตรวจสุขภาพครู
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

11 - 12 มีนาคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากร
เรื่อง ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

11 มีนาคม 2556

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กับโรงเรียนตันหยงมัส ณ ห้องโสต
ทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-
พัฒนาการ

8 มีนาคม 2556

ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบชุดโต๊ะติวเตอร์ จำนวน 2 ชุด
ให้กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

28 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดงานแสดงกตเวทิตาคุณ และ
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จัดงาน
"มหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4"
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556
ณ เมืองทองธานี

21 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดงานดื่มน้ำชา เพื่อหารายได้
พัฒนาการศึกษา

21 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา

16 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรม คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

15 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
มวยไทยประยุกต์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

กุมภาพันธ์ 2556

ประมูลรถสวยได้บุญที่ AAA ครั้งที่ 6
เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนการเรียนดี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

17 กุมภาพันธ์ 2556

สำนักงานเขตสวนหลวงจัดอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เวลา 13.00 น.

17 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมสหวิทยาเขตศรีนครินทร์
"ตลาดนัดรับนักเรียน (Open House)
เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556" 
ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

15 กุมภาพันธ์ 2556

การประชุมจัดทำแผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเครือข่าย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ณ ห้องประชุม
อัตถะสัมปุณณะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สระบุรี วันที่ 15 ก.พ.2556

14-18 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ

8 กุมภาพันธ์ 2556

นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดพิธีไหว้
ผู้มีอุปการคุณท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียงและ
บรรพบุรุษ เนื่องในวันตรุษจีน

1 กุมภาพันธ์ 2556

นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มอบของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานบริการ
ของโรงเรียนในวันคล้ายวันเกิด

1 กุมภาพันธ์ 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบรางวัลให้กับนักเรียนในกิจกรรม
การแข่งขันทักษะด้านกีฬาต่างๆ
รายละะอียด

31 มกราคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดประชุมครูและบุคลาการทางการศึกษา
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2555
ใน วันที่ 31 มกราคม 2556

30 มกราคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงกตเวทีตาคุณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 30
ปีการศึกษา 2555 วันที่ 30 มกราคม 2556

28 มกราคม 2556

สำนักงานเขตพื้นที่ก่ีศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

27 มกราคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรม
Open-House Intensive English courses 20132
Academic  year  2012
January  27,  2013
English  in  my  world

 

25 มกราคม 2556

กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เข้าศึกษาดูงาน
งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

23 มกราคม 2556

ประชุมคณะกรรมการการบริหารสหวิทยาเขต
ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23 มกราคม 2556
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

20 มกราคม 2556

งานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดอบรมการใช้งาน IOS
ระบบปฏิบัติการสารสนเทศ Mac

17-19 มกราคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดโครงการปันน้ำใจ สานสายใจ เครือเตรียมพัฒน์
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

18 มกราคม 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอบรางวัลให้กับนักเรียนในกิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาไทย
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

13-17 มกราคม 2556

การศึกษาดูงาน
"พอเพียงในชีวิต พร้อมมีจิตสาธารณะ
ล้ำเลิศปัญญาและคุณธรรม ก้าวนำสู่อาเซียน"
ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ในโครงงานส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2556

 

17 มกราคม 2556

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารทั่วไป
และกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

15 มกราคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัด กิจกรรมทัศนศึกษา Walk Rally
รอบ เกาะรัตนโกสินทร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

12-13 มกราคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

11 มกราคม 2556

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดกิจกรรม
ขอเศษสตางค์ช่วยน้องอิ่มท้องสักมื้อ
ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทุพพลภาพ ปากเกร็ด

4 มกราคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมปีใหม่ ชีวิตใหม่ สุขกายใจ ไร้โรคา

4 มกราคม 2556

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

19 ธันวาคม 2555

การประเมินความพร้อม โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ
( English Program )

7 ธันวาคม 2555

ทัศนศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว วัดเขาชีจรรย์
และ Underwater World Pattaya

6-12 ธันวาคม 2555

โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ครั้งที่ 10
ศูนย์จังหวัดนราธิวาส

4 ธันวาคม 2555

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมใจกัน
ถวายความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล

1 - 2 ธันวาคม 2555

สมาคมผู้ปกครอง และ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ร่วมกับ ชมรมกีฬาแรลลี่แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม
วันครอบครัว ต.อ.พ. ครั้งที่ 2 แรลลี่การกุศล กรุงเทพฯ-พัทยา
(โรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียน ) ชิงถ้วยเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัล
นายนนทพันธ์ สาโรวาท
ได้รับเหรียญทองในการประกวด
"Yamaha Thailand Music Festival 2013"
ประเภท Guitar Ensemble ในตำแหน่งกีต้าร์ ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัล
ด.ญ.สุรัญชนา ไพรพิรุณโรจน์ ได้รับเหรียญทองในการประกวด
"Yamaha Thailand Music Festival 2013"
ประเภท Piano with Stagea อายุไม่เกิน
22 ปี ในตำแหน่งเปียโน ระหว่างวันที่
10 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมา

28-30 พฤศจิกายน 2555

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมสัปดาห์ "ตลาดนัดการงานอาชีพ" ครั้งที่ 3

28 พฤศจิกายน 2555

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง
จัดกิจกรรมประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ
และประกวดนางนพมาศ แฟนซี

21-23 พฤศจิกายน 2555

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
ประจำปี 2555

15-17 ตุลาคม 2555

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาการรองรับรูปแบบการเรียนรู้
ทักษะงานอาชีพ และ คุณภาพชีวิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2555 ณ ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ต
และศูนย์กีฬาดำน้ำ จังหวัดชุมพร
12 ตุลาคม 2555

นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และนายสมพร สังวาระ ผู้อำนวยการ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555

10-12 ตุลาคม 2555

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ
คณะครูโรงเรียนเครือข่าย , โรงเรียนสหกิจ เข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2555

4-5 ตุลาคม 2555

คณะครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิทยุสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ อาคารเกียรติยศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 


 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888