ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
17-19 ตุลาคม 2559

การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี แบบบูรณาการ
ประจำปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้น ม 1 - 3
25-27 กันยายน 2559

การประชุมสัมมนา
การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สู้ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
จังหวัดตรัง
23 กันยายน 2559

คุรุปูชนีย์ แด่ครูดี...ศรีแผ่นดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และ
เตรียมพัฒน์จรัสค่า มุทิตาด้วยดวงใจ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
19 กันยายน 2559

พิธีแสดงมุทิตาจิตคารวะ
ครูเกษียณอายุราชการ
29 สิงหาคม 2559

รับประเมินการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ ScQA
29 สิงหาคม 2559

รับการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
27-28 สิงหาคม 2559

จุดประกายความคิดในการทำโครงงาน
โดยท่านวิทยากร
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
24 สิงหาคม 2559

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ชมรมครูเก่า
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
23-25 สิงหาคม 2559

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
22-26 สิงหาคม 2559

งานสัปดาห์ห้องสมุด
17 สิงหาคม 2559

ประเมินการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ScQA
โรงเรียนมาตรฐานสากล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
11 สิงหาคม 2559

12 สิงหาคม
ฑีฆายุกาโหตุ มหาราชินี
วันแม่แห่งชาติ ทรงพระเจริญ
8 สิงหาคม 2559


การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
4-5 สิงหาคม 2559


TUP ASEAN
อาเซียนนิทัศน์พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
1 สิงหาคม 2559

โครงการ ส่งเสริมกิจรรม ศิลปะ ดนตรี
กีฬาเป็นกลไก พัฒนาจิตใจและจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน
30 กรกฎาคม 2559


โครงการชุมชนสร้างสรรค์
ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน
28-29 กรกฎาคม 2559

งานเทศน์มหาชาติมหากุศล
เฉลิมพระเกียรติฯ
ณ หอประชุม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
26 กรกฎาคม 2559

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8 กรกฎาคม 2559

พิธีแห่เทียนพรรษา
3 กรกฎาคม 2559

เลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
3 กรกฎาคม 2559
28 มิถุนายน 2559

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559
28 มิถุนายน 2559

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559
24 มิถุนายน 2559

กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด
20-24 มิถุนายน 2559

พระอัจฉริยภาพองค์ภูมิ มหาจักรีสิรินธร
ครูกลอนสุนทรภู่ เรียนรู้ค่านิยมไทย ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21

16 มิถุนายน 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

13 มิถุนายน 2559

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4
ปีการศึกษา 2559
5 มิถุนายน 2559

เตรียมพัฒน์รักสิ่งแวดล้อม รวมใจพร้อมปลูก ชมพูุพันธ์ทิพย์
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2559
19 พฤษภาคม 2559

ทำบุญสัปดาห์วิสาขบูชา
ปีการศึกษษ 2559

16 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักเรียน
นักเรียนแลกเปลี่ยนในเครือเตรียมพัฒน์

15 พฤษภาคม 2559

มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

11 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 


 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888